வானிலை அலகுகள்

பின்வரும் வானிலை அலகுகள் இந்த இணைய தளத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளபடுகின்றது.
  1. வெப்பம்
  2. காற்றின் ஈரப்பதம்
  3. காற்றழுத்தம்
அலகுகள் 1,2,3 தொடங்கிய தேதி: 29 மே 2011

பின்வரும் அலகுகளை தரவும் முயற்சிகின்றோம். தாங்களிடம் போதிய தொழில் நுட்பதிறன் / அனுபவம் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
  • காற்றடிக்கும் திசை
  • காற்றடிக்கும் வேகம்
  • மழை அளவு
  • வெயில் அளவு
  • புறஊதா கதிர்கள் குறியீட்டெண்
மேலும் கிராமத்தினர் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வானிலை அலகுகள் விடுபட்டிருப்பின் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

Comments