2011 வருடம்

2011 வருட காசாங்காடு கிராமத்தின் வானிலை விபரங்கள்.
Showing 332 items
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °C வெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °C வெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
31/12/2011 09:49:30 மாலை 23 23 27 73.4 73.4 80.6 82 68 93 30.02 மூடுபனி 
31/12/2011 10:40:47 காலை 25 22 25 77 71.6 77 87 83 93 30.02 மேகமூட்டம் 
30/12/2011 10:13:59 காலை 24 23 25 75.2 73.4 77 79 70 85 29.95 மழை 
29/12/2011 09:29:45 காலை 25 22 25 77 71.6 77 65 63 70 29.9 மேகமூட்டம் 
28/12/2011 09:33:01 மாலை 23 19 28 73.4 66.2 82.4 67 47 76 29.96 மூடுபனி 
28/12/2011 11:10:56 காலை 25 19 25 77 66.2 77 60 60 76 29.96 வெயில் 
27/12/2011 09:10:20 மாலை 22 20 27 71.6 68 80.6 59 50 79 29.96 மேகமூட்டம் 
27/12/2011 08:39:26 காலை 22 20 22 71.6 68 71.6 75 75 79 30.02 மூடுபனி 
26/12/2011 11:13:46 காலை 25 20 25 77 68 77 65 65 79 30.02 வெயில் 
25/12/2011 11:23:05 காலை 26 21 26 78.8 69.8 78.8 65 65 77 29.96 வெயில் 
24/12/2011 11:30:01 காலை 25 22 26 77 71.6 78.8 67 67 70 29.96 வெயில் 
23/12/2011 09:12:39 மாலை 24 23 25 75.2 73.4 77 73 67 73 29.96 மேகமூட்டம் 
23/12/2011 09:26:38 காலை 24 23 24 75.2 73.4 75.2 70 70 72 30.02 மூடுபனி 
22/12/2011 06:45:18 மாலை 25 22 27 77 71.6 80.6 66 63 74 29.96 மூடுபனி 
22/12/2011 08:31:21 காலை 24 22 24 75.2 71.6 75.2 73 72 74 30.02 வெயில் 
21/12/2011 08:29:27 மாலை 25 21 28 77 69.8 82.4 71 63 78 29.96 வெயில் 
21/12/2011 09:06:33 காலை 24 21 24 75.2 69.8 75.2 76 74 78 30.02 மேகமூட்டம் 
19/12/2011 08:37:54 மாலை 25 24 25 77 75.2 77 75 74 76 29.93 மேகமூட்டம் 
19/12/2011 09:48:09 காலை 24 24 25 75.2 75.2 77 74 74 76 29.96 மேகமூட்டம் 
18/12/2011 10:26:25 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 71 71 75 30.03 வெயில் 
17/12/2011 10:11:38 மாலை 24 23 28 75.2 73.4 82.4 72 61 80 30.03 மூடுபனி 
17/12/2011 11:39:52 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 66 66 80 30.03 வெயில் 
16/12/2011 08:26:27 மாலை 25 23 28 77 73.4 82.4 75 65 95 29.97 நட்சத்திர இரவு 
16/12/2011 10:38:54 காலை 26 23 27 78.8 73.4 80.6 75 75 95 30.03 வெயில் 
15/12/2011 09:41:50 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 79 79 89 30.03 வெயில் 
14/12/2011 08:38:03 மாலை 25 25 29 77 77 84.2 78 73 89 30.03 நட்சத்திர இரவு 
14/12/2011 10:04:22 காலை 25 24 26 77 75.2 78.8 79 79 89 30.03 வெயில் 
13/12/2011 07:54:05 காலை 25 24 26 77 75.2 78.8 87 78 87 29.97 மேகமூட்டம் 
12/12/2011 08:31:53 மாலை 26 23 29 78.8 73.4 84.2 74 62 96 29.97 நட்சத்திர இரவு 
12/12/2011 07:38:26 காலை 24 23 24 75.2 73.4 75.2 96 85 96 29.97 மேகமூட்டம் 
11/12/2011 11:38:55 காலை 26 25 27 78.8 77 80.6 87 87 94 29.98 மேகமூட்டம் 
10/12/2011 09:35:07 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 86 86 95 30.04 கனத்த மழை 
08/12/2011 08:38:53 மாலை 26 22 29 78.8 71.6 84.2 72 69 76 29.92 நட்சத்திர இரவு 
08/12/2011 10:15:20 காலை 27 22 27 80.6 71.6 80.6 71 71 76 30.04 வெயில் 
07/12/2011 09:46:40 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 69 69 83 29.98 வெயில் 
06/12/2011 08:27:19 மாலை 24 24 29 75.2 75.2 84.2 74 56 89 29.92 நட்சத்திர இரவு 
06/12/2011 10:28:11 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 73 73 89 29.99 வெயில் 
05/12/2011 09:21:24 மாலை 25 24 29 77 75.2 84.2 79 65 89 29.99 நட்சத்திர இரவு 
05/12/2011 09:24:06 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 81 81 89 30.04 வெயில் 
04/12/2011 10:37:02 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 73 73 90 29.99 மேகமூட்டம் 
03/12/2011 08:54:33 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 77 64 77 29.93 மேகமூட்டம் 
03/12/2011 09:05:10 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 84 84 92 29.99 வெயில் 
02/12/2011 10:20:12 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 79 79 96 29.99 வெயில் 
01/12/2011 08:09:04 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 84 75 98 29.99 மேகமூட்டம் 
01/12/2011 08:00:16 காலை 25 25 26 77 77 78.8 98 98 98 29.99 மேகமூட்டம் 
30/11/2011 08:32:03 மாலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 98 97 98 29.93 கனத்த மழை 
29/11/2011 08:11:01 மாலை 26 26 29 78.8 78.8 84.2 92 75 92 29.93 சிறுதூறல் 
29/11/2011 09:33:45 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 89 89 97 29.99 சிறுதூறல் 
28/11/2011 09:44:57 மாலை 26 24 29 78.8 75.2 84.2 86 73 95 29.93 மேகமூட்டம் 
28/11/2011 08:58:04 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 90 89 95 29.99 வெயில் 
27/11/2011 02:02:17 மாலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 79 78 80 29.87 மேகமூட்டம் 
26/11/2011 09:16:45 மாலை 25 25 26 77 77 78.8 95 93 98 29.94 கனத்த மழை 
26/11/2011 10:24:50 காலை 25 25 25 77 77 77 98 98 98 29.81 கனத்த மழை 
25/11/2011 08:19:30 காலை 24 24 25 75.2 75.2 77 98 98 98 29.93 கனத்த மழை 
24/11/2011 08:31:03 காலை 24 24 26 75.2 75.2 78.8 89 77 90 29.99 கனத்த மழை 
23/11/2011 11:55:10 காலை 28 27 28 82.4 80.6 82.4 74 74 74 29.93 வெயில் 
22/11/2011 10:28:37 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 71 71 77 30.05 வெயில் 
21/11/2011 12:02:45 மாலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 68 68 76 29.99 வெயில் 
20/11/2011 08:19:07 காலை 25 23 26 77 73.4 78.8 71 71 76 30.05 வெயில் 
19/11/2011 08:27:57 மாலை 26 24 29 78.8 75.2 84.2 71 68 89 29.99 மேகமூட்டம் 
19/11/2011 08:39:49 காலை 24 24 26 75.2 75.2 78.8 72 72 89 30.05 வெயில் 
18/11/2011 08:41:43 மாலை 25 24 28 77 75.2 82.4 83 75 97 29.99 மழை 
18/11/2011 10:30:29 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 81 81 97 30.05 வெயில் 
17/11/2011 07:48:14 மாலை 25 24 27 77 75.2 80.6 95 74 98 29.99 மழை 
17/11/2011 08:16:24 காலை 25 24 25 77 75.2 77 94 74 94 29.99 கனத்த மழை 
16/11/2011 08:42:15 மாலை 26 25 27 78.8 77 80.6 74 69 81 29.99 இடியுடன் கூடிய சிறுதூறல் 
16/11/2011 11:15:02 காலை 25 25 27 77 77 80.6 79 69 79 29.99 மழை 
15/11/2011 08:18:15 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 69 59 78 30.06 மூடுபனி 
15/11/2011 09:19:20 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 70 70 78 30.06 வெயில் 
14/11/2011 01:27:22 மாலை 29 25 29 84.2 77 84.2 68 67 92 30 வெயில் 
13/11/2011 11:12:11 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 78 78 86 30 வெயில் 
12/11/2011 07:33:41 காலை 25 24 25 77 75.2 77 78 78 85 30.01 மூடுபனி 
11/11/2011 07:53:11 மாலை 26 23 30 78.8 73.4 86 71 60 86 30.01 நட்சத்திர இரவு 
11/11/2011 08:31:23 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 78 78 86 30.01 வெயில் 
10/11/2011 08:34:41 மாலை 25 21 29 77 69.8 84.2 73 55 79 30.01 நட்சத்திர இரவு 
10/11/2011 10:39:54 காலை 28 21 28 82.4 69.8 82.4 66 66 79 30.01 வெயில் 
09/11/2011 11:03:29 காலை 28 23 28 82.4 73.4 82.4 64 64 83 30.05 வெயில் 
08/11/2011 08:02:40 மாலை 24 24 29 75.2 75.2 84.2 73 54 88 30.01 நட்சத்திர இரவு 
08/11/2011 09:06:27 காலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 77 77 88 30.07 வெயில் 
08/11/2011 09:05:41 காலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 77 77 88 30.07 வெயில் 
07/11/2011 07:34:52 மாலை 26 26 29 78.8 78.8 84.2 72 67 98 30.01 நட்சத்திர இரவு 
07/11/2011 08:12:18 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 93 93 98 30.01 வெயில் 
06/11/2011 07:36:57 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 92 92 98 30.02 வெயில் 
05/11/2011 09:00:36 மாலை 26 25 28 78.8 77 82.4 92 78 98 30.02 மேகமூட்டம் 
05/11/2011 08:21:04 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 98 98 98 30.02 மேகமூட்டம் 
04/11/2011 07:02:05 மாலை 27 24 29 80.6 75.2 84.2 91 76 98 29.96 சிறுதூறல் 
04/11/2011 09:23:24 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 95 95 98 29.96 சிறுதூறல் 
03/11/2011 10:04:14 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 85 85 98 29.96 வெயில் 
02/11/2011 07:58:52 காலை 25 25 25 77 77 77 98 98 98 29.94 மழை 
01/11/2011 08:10:00 மாலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 96 89 98 29.96 கனத்த மழை 
01/11/2011 09:47:30 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 98 98 29.96 கனத்த மழை 
31/10/2011 07:02:13 மாலை 26 25 28 78.8 77 82.4 93 86 97 29.9 கனத்த மழை 
31/10/2011 07:52:21 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 94 98 29.96 மழை 
30/10/2011 09:36:00 மாலை 26 25 26 78.8 77 78.8 93 86 93 29.96 சிறுதூறல் 
30/10/2011 10:10:11 காலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 87 87 98 29.96 மேகமூட்டம் 
29/10/2011 09:38:04 மாலை 25 24 29 77 75.2 84.2 92 73 98 29.96 மேகமூட்டம் 
29/10/2011 09:54:17 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 96 92 98 30.02 மழை 
27/10/2011 08:05:47 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 98 98 29.96 மழை 
26/10/2011 07:10:24 மாலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 91 81 98 29.91 கனத்த மழை 
26/10/2011 07:17:51 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 93 98 29.96 கனத்த மழை 
25/10/2011 06:31:40 மாலை 26 25 27 78.8 77 80.6 86 84 98 29.85 மேகமூட்டம் 
25/10/2011 08:24:34 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 98 94 98 29.96 மழை 
24/10/2011 08:01:17 காலை 25 25 25 77 77 77 96 94 98 29.96 கனத்த மழை 
23/10/2011 06:59:31 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 91 76 93 29.96 சிறுதூறல் 
23/10/2011 10:57:41 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 76 76 93 29.96 மழை 
22/10/2011 10:27:53 காலை 30 26 31 86 78.8 87.8 68 65 84 30.03 மேகமூட்டம் 
21/10/2011 08:48:35 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 78 70 84 30.03 வெயில் 
20/10/2011 01:03:10 மாலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 56 56 82 29.91 வெயில் 
19/10/2011 08:06:13 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 74 74 78 29.96 மேகமூட்டம் 
18/10/2011 07:01:33 காலை 25 25 27 77 77 80.6 81 72 81 29.96 மேகமூட்டம் 
17/10/2011 07:38:52 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 78 71 78 29.97 வெயில் 
15/10/2011 09:14:21 மாலை 28 26 31 82.4 78.8 87.8 75 62 89 29.97 மேகமூட்டம் 
15/10/2011 09:43:12 காலை 29 26 30 84.2 78.8 86 76 76 89 30.03 மேகமூட்டம் 
14/10/2011 07:14:27 மாலை 29 27 31 84.2 80.6 87.8 74 65 84 29.91 நட்சத்திர இரவு 
14/10/2011 09:16:21 காலை 30 27 30 86 80.6 86 74 74 84 29.29 வெயில் 
13/10/2011 07:12:11 மாலை 29 29 30 84.2 84.2 86 69 67 69 29.91 நட்சத்திர இரவு 
12/10/2011 07:34:56 காலை 27 26 28 80.6 78.8 82.4 84 77 84 30.03 வெயில் 
11/10/2011 07:28:20 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 73 64 84 30.03 நட்சத்திர இரவு 
11/10/2011 09:00:36 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 71 71 84 30.03 வெயில் 
10/10/2011 06:05:58 மாலை 27 26 29 80.6 78.8 84.2 68 65 78 29.91 மழை 
10/10/2011 08:56:00 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 72 72 78 30.04 வெயில் 
09/10/2011 08:53:07 மாலை 29 26 34 84.2 78.8 93.2 64 50 69 29.97 நட்சத்திர இரவு 
09/10/2011 10:14:44 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 55 55 69 30.03 வெயில் 
08/10/2011 06:59:38 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 62 48 69 29.92 நட்சத்திர இரவு 
08/10/2011 09:16:05 காலை 30 26 30 86 78.8 86 57 57 69 30.1 வெயில் 
07/10/2011 07:08:38 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 63 58 68 29.98 நட்சத்திர இரவு 
07/10/2011 08:30:41 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 61 66 68 30.04 வெயில் 
06/10/2011 07:23:22 காலை 28 27 29 82.4 80.6 84.2 74 70 79 30.04 வெயில் 
05/10/2011 08:54:47 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 67 55 79 29.98 நட்சத்திர இரவு 
05/10/2011 08:56:13 காலை 30 26 30 86 78.8 86 70 70 79 29.99 வெயில் 
04/10/2011 07:12:03 மாலை 28 26 34 82.4 78.8 93.2 66 50 68 29.92 நட்சத்திர இரவு 
04/10/2011 07:28:22 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 68 57 68 29.99 மேகமூட்டம் 
03/10/2011 06:52:15 மாலை 31 27 33 87.8 80.6 91.4 63 58 78 29.92 நட்சத்திர இரவு 
03/10/2011 08:27:39 காலை 30 27 30 86 80.6 86 73 70 78 29.99 வெயில் 
02/10/2011 09:48:36 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 68 61 70 29.99 நட்சத்திர இரவு 
02/10/2011 10:48:27 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 62 62 70 30.04 வெயில் 
01/10/2011 08:26:18 மாலை 30 25 32 86 77 89.6 68 58 72 29.99 நட்சத்திர இரவு 
30/09/2011 09:58:07 காலை 30 25 30 86 77 86 63 61 74 29.99 வெயில் 
29/09/2011 07:29:47 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 59 49 68 29.93 நட்சத்திர இரவு 
29/09/2011 07:58:47 காலை 29 27 30 84.2 80.6 86 64 64 68 29.99 வெயில் 
28/09/2011 07:16:51 மாலை 31 26 35 87.8 78.8 95 63 49 68 29.93 மேகமூட்டம் 
28/09/2011 07:09:04 காலை 27 36 30 80.6 96.8 86 66 64 68 29.99 வெயில் 
27/09/2011 07:45:46 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 67 64 70 29.99 வெயில் 
26/09/2011 07:36:49 காலை 28 27 29 82.4 80.6 84.2 69 69 72 30.05 வெயில் 
25/09/2011 10:52:33 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 61 61 78 30.05 வெயில் 
23/09/2011 07:52:55 மாலை 30 30 34 86 86 93.2 66 49 78 29.94 நட்சத்திர இரவு 
23/09/2011 09:29:14 காலை 30 26 30 86 78.8 86 62 62 78 29.99 வெயில் 
22/09/2011 07:12:23 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 62 47 70 29.94 மேகமூட்டம் 
22/09/2011 08:42:56 காலை 30 26 30 86 78.8 86 62 62 70 29.99 வெயில் 
21/09/2011 07:48:10 காலை 27 27 28 80.6 80.6 82.4 70 70 76 30.06 மேகமூட்டம் 
20/09/2011 07:19:00 மாலை 30 29 32 86 84.2 89.6 67 59 74 30 நட்சத்திர இரவு 
20/09/2011 10:50:09 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 60 60 74 30.06 வெயில் 
19/09/2011 10:07:37 காலை 30 26 30 86 78.8 86 64 64 76 30.06 வெயில் 
18/09/2011 09:12:56 காலை 30 26 30 86 78.8 86 65 65 78 30.01 வெயில் 
17/09/2011 07:54:47 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 68 52 84 30.01 நட்சத்திர இரவு 
16/09/2011 06:55:24 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 67 58 75 29.89 மேகமூட்டம் 
16/09/2011 08:48:24 காலை 30 27 30 86 80.6 86 64 64 75 30.01 வெயில் 
15/09/2011 08:45:19 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 69 68 87 29.95 வெயில் 
14/09/2011 08:54:51 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 68 68 88 29.95 மேகமூட்டம் 
13/09/2011 08:38:41 மாலை 28 25 33 82.4 77 91.4 68 54 83 29.95 இடியுடன் கூடிய கனமழை 
13/09/2011 08:51:35 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 75 75 83 29.89 வெயில் 
12/09/2011 07:17:28 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 63 50 73 29.89 மழை 
12/09/2011 08:00:24 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 70 70 73 29.94 மேகமூட்டம் 
11/09/2011 09:04:26 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 68 54 72 29.94 மேகமூட்டம் 
11/09/2011 10:44:59 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 55 54 72 29.94 வெயில் 
10/09/2011 10:36:37 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 60 60 80 30.01 வெயில் 
09/09/2011 07:55:40 மாலை 28 27 34 82.4 80.6 93.2 65 49 71 29.94 கனத்த மழை 
09/09/2011 08:49:16 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 60 71 30.01 வெயில் 
07/09/2011 07:02:31 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 65 53 83 29.89 மேகமூட்டம் 
07/09/2011 10:41:48 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 59 58 83 30.01 வெயில் 
06/09/2011 07:09:41 மாலை 30 27 32 86 80.6 89.6 66 59 83 29.95 மேகமூட்டம் 
06/09/2011 10:00:10 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 63 63 83 30.01 வெயில் 
05/09/2011 09:33:15 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 65 56 79 30.01 மேகமூட்டம் 
03/09/2011 10:33:09 காலை 29 26 30 84.2 78.8 86 66 65 78 29.95 மழை 
02/09/2011 07:54:23 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 67 64 68 29.9 வெயில் 
01/09/2011 06:37:49 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 61 53 70 29.83 மேகமூட்டம் 
01/09/2011 09:06:12 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 60 70 29.89 வெயில் 
31/08/2011 07:07:30 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 68 58 69 29.83 மேகமூட்டம் 
31/08/2011 07:33:05 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 66 66 69 29.89 சிறுதூறல் 
30/08/2011 09:16:57 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 60 70 29.95 வெயில் 
29/08/2011 07:19:10 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 66 49 75 29.89 மேகமூட்டம் 
29/08/2011 09:23:33 காலை 29 26 30 84.2 78.8 86 62 61 75 29.95 வெயில் 
28/08/2011 11:12:26 காலை 32 25 32 89.6 77 89.6 55 53 82 29.95 வெயில் 
27/08/2011 08:57:53 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 71 71 88 30.01 மேகமூட்டம் 
25/08/2011 07:55:23 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 85 72 85 29.96 மேகமூட்டம் 
24/08/2011 06:34:24 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 61 52 73 29.96 நட்சத்திர இரவு 
24/08/2011 08:53:09 காலை 30 27 30 86 80.6 86 69 69 73 29.96 வெயில் 
23/08/2011 07:29:05 மாலை 30 26 35 86 78.8 95 62 50 75 29.96 மேகமூட்டம் 
23/08/2011 08:04:43 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 69 69 75 30.03 வெயில் 
22/08/2011 08:37:55 மாலை 30 27 32 86 80.6 89.6 69 62 78 30.02 மேகமூட்டம் 
22/08/2011 11:28:55 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 63 63 78 30.02 மேகமூட்டம் 
21/08/2011 09:02:43 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 65 65 71 30.02 வெயில் 
20/08/2011 09:20:12 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 66 54 83 30.02 மேகமூட்டம் 
19/08/2011 08:02:28 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 61 61 64 29.96 மேகமூட்டம் 
18/08/2011 07:25:48 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 53 51 71 29.9 வெயில் 
18/08/2011 08:45:45 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 65 65 71 30.02 வெயில் 
17/08/2011 07:04:42 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 63 50 82 29.9 மேகமூட்டம் 
17/08/2011 08:33:10 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 71 71 82 30.02 வெயில் 
16/08/2011 07:05:21 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 63 55 68 29.9 மேகமூட்டம் 
16/08/2011 09:22:17 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 66 64 68 30.02 வெயில் 
14/08/2011 10:07:11 மாலை 30 30 35 86 86 95 67 44 67 30.08 நட்சத்திர இரவு 
13/08/2011 07:20:45 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 63 49 69 29.91 மேகமூட்டம் 
12/08/2011 07:15:19 மாலை 28 26 34 82.4 78.8 93.2 63 49 80 29.91 சிறுதூறல் 
12/08/2011 09:23:39 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 69 69 80 29.91 மேகமூட்டம் 
11/08/2011 11:38:12 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 57 57 74 30.02 வெயில் 
10/08/2011 10:06:57 காலை 30 27 32 86 80.6 89.6 53 53 73 29.96 வெயில் 
09/08/2011 08:13:09 காலை 30 27 30 86 80.6 86 62 59 65 29.96 வெயில் 
08/08/2011 08:35:25 காலை 30 27 30 86 80.6 86 59 59 70 29.96 வெயில் 
07/08/2011 09:40:57 மாலை 30 27 36 86 80.6 96.8 60 41 76 29.91 நட்சத்திர இரவு 
07/08/2011 12:28:09 மாலை 34 27 35 93.2 80.6 95 48 48 70 29.91 மேகமூட்டம் 
06/08/2011 08:34:19 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 65 52 79 29.96 மேகமூட்டம் 
05/08/2011 10:02:15 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 59 59 68 30.03 வெயில் 
04/08/2011 09:02:42 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 58 63 30.03 மேகமூட்டம் 
03/08/2011 07:45:53 காலை 28 27 30 82.4 80.6 86 63 63 70 29.97 மேகமூட்டம் 
02/08/2011 11:11:19 காலை 33 29 23 91.4 84.2 73.4 49 49 60 29.97 வெயில் 
01/08/2011 06:53:33 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 59 43 64 29.91 மேகமூட்டம் 
01/08/2011 08:31:12 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 53 53 64 29.97 வெயில் 
31/07/2011 08:08:53 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 61 50 74 29.91 மேகமூட்டம் 
31/07/2011 11:18:52 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 53 53 74 29.97 வெயில் 
30/07/2011 08:41:47 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 67 67 77 29.97 வெயில் 
29/07/2011 06:38:37 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 62 51 70 29.91 மழை 
29/07/2011 09:55:22 காலை 30 28 31 86 82.4 87.8 56 56 70 29.97 மேகமூட்டம் 
28/07/2011 09:25:49 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 60 71 29.97 வெயில் 
27/07/2011 05:54:11 மாலை 31 26 34 87.8 78.8 93.2 59 49 80 29.92 நட்சத்திர இரவு 
27/07/2011 09:00:19 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 70 70 80 30.03 வெயில் 
26/07/2011 06:37:55 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 62 56 78 29.92 சிறுதூறல் 
26/07/2011 08:44:16 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 69 69 78 30.03 மழை 
25/07/2011 09:44:07 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 57 57 72 29.97 மேகமூட்டம் 
24/07/2011 08:33:41 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 60 44 67 29.92 மேகமூட்டம் 
24/07/2011 02:02:28 மாலை 34 27 35 93.2 80.6 95 47 44 67 29.85 வெயில் 
23/07/2011 08:16:28 மாலை 30 28 36 86 82.4 96.8 58 44 70 29.92 நட்சத்திர இரவு 
22/07/2011 06:54:19 மாலை 31 27 33 87.8 80.6 91.4 60 50 75 29.92 மேகமூட்டம் 
22/07/2011 10:45:48 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 53 53 75 29.92 மேகமூட்டம் 
21/07/2011 08:50:15 காலை 30 30 30 86 86 86 58 58 63 29.97 வெயில் 
20/07/2011 10:18:04 மாலை 28 28 36 82.4 82.4 96.8 64 43 64 29.97 சிறுதூறல் 
20/07/2011 09:25:49 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 51 51 61 29.97 வெயில் 
19/07/2011 07:09:48 மாலை 31 29 35 87.8 84.2 95 56 43 57 29.92 மேகமூட்டம் 
19/07/2011 10:29:14 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 51 50 57 29.97 வெயில் 
18/07/2011 06:58:34 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 58 49 58 29.92 நட்சத்திர இரவு 
18/07/2011 09:19:12 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 50 50 58 29.97 வெயில் 
17/07/2011 09:40:14 மாலை 31 31 33 87.8 87.8 91.4 59 52 59 29.92 மேகமூட்டம் 
17/07/2011 08:25:55 காலை 31 29 31 87.8 84.2 87.8 53 53 58 29.92 வெயில் 
16/07/2011 06:30:18 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 58 44 62 29.86 நட்சத்திர இரவு 
16/07/2011 09:05:15 காலை 30 29 30 86 84.2 86 55 55 62 29.92 வெயில் 
15/07/2011 06:46:40 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 60 44 60 29.93 நட்சத்திர இரவு 
15/07/2011 08:40:45 காலை 30 28 30 86 82.4 86 56 53 59 29.94 மேகமூட்டம் 
14/07/2011 11:15:34 மாலை 28 27 36 82.4 80.6 96.8 52 42 64 29.86 நட்சத்திர இரவு 
13/07/2011 07:08:28 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 58 41 64 29.85 மேகமூட்டம் 
13/07/2011 08:26:56 காலை 30 27 30 86 80.6 86 58 58 64 29.89 வெயில் 
12/07/2011 06:47:56 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 58 42 67 29.87 மேகமூட்டம் 
12/07/2011 08:42:00 காலை 30 27 30 86 80.6 86 59 59 67 29.91 மேகமூட்டம் 
11/07/2011 06:50:45 மாலை 29 27 35 84.2 80.6 95 59 45 64 29.96 சிறுதூறல் 
11/07/2011 07:57:59 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 61 57 64 29.97 மேகமூட்டம் 
10/07/2011 09:11:12 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 60 40 65 30.03 நட்சத்திர இரவு 
10/07/2011 09:29:57 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 56 56 65 30.03 வெயில் 
09/07/2011 09:20:14 மாலை 31 27 37 87.8 80.6 98.6 61 40 65 30.03 மேகமூட்டம் 
09/07/2011 09:04:23 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 56 56 65 30.05 வெயில் 
08/07/2011 07:46:01 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 54 41 69 29.97 நட்சத்திர இரவு 
08/07/2011 08:15:58 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 59 59 69 29.97 வெயில் 
07/07/2011 06:38:37 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 57 47 65 29.92 நட்சத்திர இரவு 
07/07/2011 08:02:35 காலை 29 27 30 84.2 80.6 86 63 62 65 29.89 மேகமூட்டம் 
06/07/2011 06:32:10 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 58 50 68 29.85 நட்சத்திர இரவு 
06/07/2011 08:13:03 காலை 30 28 30 86 82.4 86 64 64 68 29.92 வெயில் 
05/07/2011 06:56:58 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 59 50 71 29.92 நட்சத்திர இரவு 
05/07/2011 08:09:17 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 66 63 71 29.97 மேகமூட்டம் 
04/07/2011 09:37:34 மாலை 31 27 32 87.8 80.6 89.6 59 59 73 29.97 நட்சத்திர இரவு 
04/07/2011 07:30:21 காலை 28 27 29 82.4 80.6 84.2 66 66 73 29.95 வெயில் 
03/07/2011 09:22:14 மாலை 30 27 30 86 80.6 86 63 60 68 30.03 நட்சத்திர இரவு 
03/07/2011 08:45:47 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 65 60 68 30.03 மேகமூட்டம் 
02/07/2011 07:55:34 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 67 67 73 29.97 வெயில் 
01/07/2011 06:43:12 மாலை 32 27 36 89.6 80.6 96.8 59 44 62 29.92 நட்சத்திர இரவு 
01/07/2011 07:51:00 காலை 30 27 30 86 80.6 86 58 58 62 29.97 வெயில் 
30/06/2011 07:00:16 மாலை 32 28 37 89.6 82.4 98.6 58 36 66 30.15 நட்சத்திர இரவு 
30/06/2011 08:37:35 காலை 30 29 30 86 84.2 86 63 63 66 30.22 வெயில் 
29/06/2011 06:29:28 மாலை 32 29 37 89.6 84.2 98.6 55 36 55 30.18 நட்சத்திர இரவு 
29/06/2011 07:02:33 காலை 29 29 31 84.2 84.2 87.8 55 50 55 30.24 வெயில் 
28/06/2011 06:46:46 மாலை 32 29 37 89.6 84.2 98.6 53 34 57 30.12 நட்சத்திர இரவு 
28/06/2011 07:18:58 காலை 29 29 30 84.2 84.2 86 56 55 56 30.24 சிறுதூறல் 
27/06/2011 06:31:37 மாலை 33 28 36 91.4 82.4 96.8 41 40 64 30.12 நட்சத்திர இரவு 
27/06/2011 09:17:52 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 52 52 64 30.24 வெயில் 
26/06/2011 09:30:09 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 61 48 63 30.18 நட்சத்திர இரவு 
26/06/2011 08:31:33 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 54 54 63 30.28 வெயில் 
25/06/2011 10:09:01 மாலை 28 28 35 82.4 82.4 95 67 44 67 30.21 சிறுதூறல் 
25/06/2011 08:13:12 காலை 30 28 30 86 82.4 86 61 61 65 29.86 மேகமூட்டம் 
24/06/2011 06:24:31 மாலை 32 28 37 89.6 82.4 98.6 56 39 63 29.86 நட்சத்திர இரவு 
23/06/2011 06:19:14 மாலை 32 26 36 89.6 78.8 96.8 55 39 66 29.86 நட்சத்திர இரவு 
22/06/2011 06:29:57 மாலை 31 28 32 87.8 82.4 89.6 67 40 72 29.85 நட்சத்திர இரவு 
22/06/2011 09:32:36 காலை 29 28 30 84.2 82.4 86 53 53 72 29.92 வெயில் 
21/06/2011 07:15:34 மாலை 31 27 38 87.8 80.6 100.4 55 34 67 29.92 நட்சத்திர இரவு 
21/06/2011 06:52:28 காலை 28 27 29 82.4 80.6 84.2 60 60 67 29.97 வெயில் 
20/06/2011 06:51:28 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 57 35 69 29.89 நட்சத்திர இரவு 
20/06/2011 07:38:08 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 59 58 69 29.87 மேகமூட்டம் 
19/06/2011 09:33:53 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 59 43 61 29.92 நட்சத்திர இரவு 
19/06/2011 07:38:55 காலை 28 27 29 82.4 80.6 84.2 61 58 61 29.9 வெயில் 
18/06/2011 08:58:33 காலை 30 27 30 86 80.6 86 58 54 62 29.97 மேகமூட்டம் 
17/06/2011 07:34:56 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 53 48 61 29.92 மேகமூட்டம் 
17/06/2011 10:03:22 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 54 54 61 29.97 வெயில் 
16/06/2011 05:56:58 மாலை 32 27 36 89.6 80.6 96.8 59 45 65 29.92 நட்சத்திர இரவு 
16/06/2011 08:24:57 காலை 30 27 30 86 80.6 86 59 59 65 30.26 வெயில் 
15/06/2011 07:01:17 மாலை 31 26 35 87.8 78.8 95 59 43 59 30.14 நட்சத்திர இரவு 
15/06/2011 07:12:31 காலை 27 26 28 80.6 78.8 82.4 67 67 70 30.15 வெயில் 
14/06/2011 05:39:19 மாலை 29 28 36 84.2 82.4 96.8 62 45 64 30.15 கனத்த மழை 
14/06/2011 10:28:38 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 50 50 64 30.15 வெயில் 
13/06/2011 07:19:55 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 60 45 74 30.15 நட்சத்திர இரவு 
13/06/2011 09:02:50 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 55 55 74 30.2 வெயில் 
12/06/2011 07:53:05 மாலை 30 28 33 86 82.4 91.4 63 54 67 30.17 நட்சத்திர இரவு 
12/06/2011 09:36:20 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 59 59 67 30.14 வெயில் 
11/06/2011 09:17:50 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 62 50 64 30.18 நட்சத்திர இரவு 
11/06/2011 08:20:11 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 58 58 64 30.14 வெயில் 
10/06/2011 05:19:56 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 58 45 75 30.1 நட்சத்திர இரவு 
10/06/2011 07:49:44 காலை 30 28 30 86 82.4 86 59 59 75 30.13 வெயில் 
09/06/2011 06:49:43 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 60 54 73 30.23 மேகமூட்டம் 
09/06/2011 07:23:35 காலை 30 28 30 86 82.4 86 70 63 73 30.24 வெயில் 
08/06/2011 06:42:52 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 59 50 78 30.12 மேகமூட்டம் 
08/06/2011 08:42:12 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 60 50 78 30.24 வெயில் 
07/06/2011 06:38:13 மாலை 31 26 33 87.8 78.8 91.4 58 56 70 30.15 நட்சத்திர இரவு 
07/06/2011 07:56:43 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 69 66 70 29.94 மேகமூட்டம் 
06/06/2011 07:35:01 மாலை 29 27 33 84.2 80.6 91.4 60 55 71 30 இடியுடன் கூடிய மழை 
06/06/2011 07:12:22 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 67 65 71 29.9 வெயில் 
05/06/2011 10:27:03 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 61 55 71 30 இரவு 
05/06/2011 09:48:29 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 60 60 71 30 வெயில் 
04/06/2011 08:35:35 மாலை 28 27 33 82.4 80.6 91.4 60 55 60 29.94 இடியுடன் கூடிய சிறுதூறல் 
04/06/2011 08:59:07 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 54 54 61 29.98  
03/06/2011 10:31:28 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 53 53 61 30.01  
02/06/2011 06:54:04 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 58 50 61 30.02  
02/06/2011 09:05:09 காலை 30 28 30 86 82.4 86 61 60 61 30.02  
01/06/2011 07:46:25 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 59 52 65 29.91  
01/06/2011 08:04:04 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 59 59 65 29.92  
31/05/2011 07:33:10 PM 31 29 35 87.8 84.2 95 59 52 68 29.91  
31/05/2011 09:09:32 AM 33 29 33 91.4 84.2 91.4 55 55 68 29.94  
30/05/2011 08:58:58 PM 31 28 35 87.8 82.4 95 59 50 64 29.95  
29/5/2011 09:27:00 PM 32 31 36 89.6 87.8 96.8 56 44 56 29.92  
Showing 332 items