2012 வருடம்


 சில இணைய உலாவிகளில் முறையாக தமிழ் தலைப்பு வருடபடுவதில்லை. Chrome, Firefox  உலாவிகளில் இவை தெளிவாக தெரியும்.

Showing 499 items
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °Cவெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °Cவெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
31/12/2012 06:09:27 மாலை 28 27 30 82.4 80.6 86 70 62 83 29.86 மேகமூட்டம் 
30/12/2012 12:38:50 மாலை 28 27 28 82.4 80.6 82.4 82 82 92 29.92 சிறுதூறல் 
29/12/2012 10:13:17 காலை 25 23 25 77 73.4 77 89 89 94 29.92 மூடுபனி 
28/12/2012 07:40:29 காலை 23 23 25 73.4 73.4 77 86 74 86 29.86 மூடுபனி 
27/12/2012 08:15:15 மாலை 26 23 27 78.8 73.4 80.6 75 72 83 29.86 மூடுபனி 
27/12/2012 10:08:15 காலை 25 23 26 77 73.4 78.8 18 72 83 29.92 மூடுபனி 
24/12/2012 08:41:23 மாலை 26 25 28 78.8 77 82.4 70 64 70 29.97 மூடுபனி 
24/12/2012 09:45:01 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 71 71 76 29.97 மூடுபனி 
22/12/2012 10:10:05 மாலை 25 23 28 77 73.4 82.4 68 63 78 29.97 மூடுபனி 
21/12/2012 07:57:29 மாலை 26 26 29 78.8 78.8 84.2 70 64 70 29.92 மூடுபனி 
20/12/2012 08:23:01 மாலை 26 23 28 78.8 73.4 82.4 76 74 79 29.92 மூடுபனி 
19/12/2012 08:55:14 மாலை 25 24 28 77 75.2 82.4 72 69 75 29.97 மூடுபனி 
18/12/2012 08:34:46 மாலை 26 24 28 78.8 75.2 82.4 68 64 81 30.03 மூடுபனி 
17/12/2012 06:58:24 மாலை 26 25 28 78.8 77 82.4 66 63 80 29.98 மூடுபனி 
16/12/2012 09:53:14 மாலை 25 25 28 77 77 82.4 70 62 73 29.96 மூடுபனி 
16/12/2012 10:02:59 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 74 74 79 30.04 நட்சத்திர இரவு 
14/12/2012 08:13:27 மாலை 26 23 30 78.8 73.4 86 70 61 85 30.04 நட்சத்திர இரவு 
13/12/2012 09:18:37 மாலை 25 24 30 77 75.2 86 74 61 85 29.99 நட்சத்திர இரவு 
12/12/2012 07:46:31 மாலை 26 23 29 78.8 73.4 84.2 69 63 86 29.99 நட்சத்திர இரவு 
12/12/2012 10:04:56 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 74 74 86 30.05 வெயில் 
10/12/2012 08:46:52 மாலை 25 21 30 77 69.8 86 73 60 87 29.99 நட்சத்திர இரவு 
10/12/2012 11:02:06 காலை 28 21 28 82.4 69.8 82.4 70 70 87 29.99 வெயில் 
09/12/2012 10:00:30 மாலை 25 24 30 77 75.2 86 73 59 91 30.05 மூடுபனி 
07/12/2012 10:02:07 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 77 77 91 29.99 வெயில் 
06/12/2012 08:38:07 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 86 80 90 30.06 வெயில் 
05/12/2012 08:23:56 மாலை 27 24 30 80.6 75.2 86 75 65 94 30 நட்சத்திர இரவு 
04/12/2012 11:14:35 காலை 27 24 28 80.6 75.2 82.4 77 77 95 29.91 சிறுதூறல் 
01/12/2012 08:57:42 மாலை 24 22 29 75.2 71.6 84.2 71 57 85 30 மேகமூட்டம் 
30/11/2012 07:59:59 மாலை 25 21 29 77 69.8 84.2 69 57 82 30 நட்சத்திர இரவு 
29/11/2012 08:35:36 மாலை 24 22 29 75.2 71.6 84.2 75 56 79 30 மேகமூட்டம் 
28/11/2012 07:44:14 மாலை 25 24 29 77 75.2 84.2 67 60 84 29.94 நட்சத்திர இரவு 
26/11/2012 08:21:17 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 73 63 98 30.01 சிறுதூறல் 
25/11/2012 09:58:20 மாலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 95 82 98 30.01 மழை 
24/11/2012 11:38:58 காலை 30 25 30 86 77 86 73 72 96 30.01 மேகமூட்டம் 
23/11/2012 09:30:43 மாலை 26 26 29 78.8 78.8 84.2 89 79 89 30.01 சிறுதூறல் 
22/11/2012 08:56:51 மாலை 27 26 31 80.6 78.8 87.8 73 61 89 29.96 நட்சத்திர இரவு 
21/11/2012 08:15:50 மாலை 27 26 31 80.6 78.8 87.8 74 61 85 29.94 நட்சத்திர இரவு 
20/11/2012 08:09:26 மாலை 27 23 31 80.6 73.4 87.8 72 56 83 29.96 நட்சத்திர இரவு 
19/11/2012 07:30:04 காலை 23 21 23 73.4 69.8 73.4 79 72 79 29.96 வெயில் 
18/11/2012 01:32:51 மாலை 29 22 29 84.2 71.6 84.2 55 55 62 29.96 வெயில் 
17/11/2012 09:59:44 மாலை 25 22 29 77 71.6 84.2 69 54 83 29.96 நட்சத்திர இரவு 
16/11/2012 08:24:32 மாலை 25 23 29 77 73.4 84.2 69 52 75 30.08 நட்சத்திர இரவு 
16/11/2012 09:02:13 காலை 25 23 25 77 73.4 77 65 65 75 30.08 வெயில் 
15/11/2012 08:12:09 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 63 58 75 30.02 நட்சத்திர இரவு 
14/11/2012 05:02:26 மாலை 28 29 29 82.4 84.2 84.2 62 59 79 29.91 வெயில் 
13/11/2012 07:51:09 மாலை 26 24 30 78.8 75.2 86 70 60 80 30.03 நட்சத்திர இரவு 
12/11/2012 09:33:29 மாலை 26 24 30 78.8 75.2 86 72 60 85 30 வெயில் 
11/11/2012 07:11:19 காலை 25 25 26 77 77 78.8 90 84 91 30 வெயில் 
10/11/2012 09:42:29 மாலை 26 25 31 78.8 77 87.8 81 63 93 30.03 நட்சத்திர இரவு 
10/11/2012 07:45:14 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 92 85 93 30.03 வெயில் 
09/11/2012 07:58:45 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 78 70 95 30.03 நட்சத்திர இரவு 
09/11/2012 09:42:09 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 86 86 95 30.03 வெயில் 
08/11/2012 08:03:52 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 84 70 98 29.97 நட்சத்திர இரவு 
07/11/2012 09:14:22 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 89 89 95 30.03 வெயில் 
06/11/2012 07:47:42 மாலை 27 25 31 80.6 77 87.8 89 69 94 29.98 மழை 
05/11/2012 07:42:21 மாலை 27 25 31 80.6 77 87.8 78 63 86 29.98 நட்சத்திர இரவு 
05/11/2012 09:41:30 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 80 80 86 30.04 மேகமூட்டம் 
04/11/2012 09:34:38 மாலை 28 26 32 82.4 78.8 89.6 79 55 93 29.98 நட்சத்திர இரவு 
03/11/2012 08:29:58 மாலை 28 26 31 82.4 78.8 87.8 79 65 94 29.98 நட்சத்திர இரவு 
03/11/2012 08:26:41 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 89 89 94 29.98 வெயில் 
02/11/2012 07:07:42 மாலை 27 25 31 80.6 77 87.8 84 64 96 29.87 மேகமூட்டம் 
01/11/2012 05:14:25 மாலை 27 23 28 80.6 73.4 82.4 83 77 98 29.8 நட்சத்திர இரவு 
31/10/2012 06:54:29 மாலை 23 22 23 73.4 71.6 73.4 98 98 98 22.74 மழை 
31/10/2012 09:28:27 காலை 22 22 23 71.6 71.6 73.4 98 98 98 29.8 மழை 
30/10/2012 06:49:36 மாலை 23 23 24 73.4 73.4 75.2 98 96 98 29.86 சிறுதூறல் 
30/10/2012 09:05:29 காலை 23 23 24 73.4 73.4 75.2 98 96 98 29.92 சிறுதூறல் 
29/10/2012 06:47:33 மாலை 24 24 25 75.2 75.2 77 92 81 98 29.86 சிறுதூறல் 
29/10/2012 09:04:14 காலை 25 24 25 77 75.2 77 95 94 98 29.92 மேகமூட்டம் 
28/10/2012 05:33:13 மாலை 26 25 27 78.8 77 80.6 87 83 93 29.85 மழை 
27/10/2012 10:33:34 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 83 83 88 29.97 மேகமூட்டம் 
26/10/2012 06:50:33 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 75 62 98 29.85 நட்சத்திர இரவு 
26/10/2012 08:38:30 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 94 90 98 29.97 வெயில் 
25/10/2012 07:03:20 மாலை 28 24 30 82.4 75.2 86 77 68 98 29.94 நட்சத்திர இரவு 
25/10/2012 07:54:32 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 98 98 29.97 வெயில் 
24/10/2012 05:57:13 மாலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 90 90 98 29.92 சிறுதூறல் 
24/10/2012 07:53:06 காலை 25 24 25 77 75.2 77 98 97 98 30.03 கனத்த மழை 
23/10/2012 05:33:23 மாலை 26 25 30 78.8 77 86 87 78 98 29.92 மழை 
23/10/2012 08:46:50 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 90 90 98 30.03 மேகமூட்டம் 
22/10/2012 07:57:03 மாலை 26 25 28 78.8 77 82.4 94 83 98 30.03 மழை 
22/10/2012 06:57:34 காலை 25 25 26 77 77 78.8 98 95 98 30.04 கனத்த மழை 
21/10/2012 08:12:21 மாலை 26 24 29 78.8 75.2 84.2 88 78 98 29.92 மழை 
19/10/2012 06:52:04 மாலை 26 24 27 78.8 75.2 80.6 86 86 98 29.92 சிறுதூறல் 
18/10/2012 06:44:41 மாலை 26 24 30 78.8 75.2 86 84 72 96 29.92 சிறுதூறல் 
17/10/2012 06:39:25 மாலை 26 25 31 78.8 77 87.8 85 68 91 29.99 மேகமூட்டம் 
16/10/2012 06:50:35 மாலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 78 74 85 30.05 மேகமூட்டம் 
16/10/2012 07:56:13 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 81 76 85 30.11 சிறுதூறல் 
15/10/2012 07:15:44 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 73 60 88 30.05 மேகமூட்டம் 
15/10/2012 09:27:05 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 77 77 88 30.11 மேகமூட்டம் 
14/10/2012 08:58:28 மாலை 29 25 32 84.2 77 89.6 75 70 96 30.05 மேகமூட்டம் 
14/10/2012 09:16:24 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 88 87 94 30 வெயில் 
13/10/2012 09:13:02 மாலை 27 26 32 80.6 78.8 89.6 89 66 89 30.06 நட்சத்திர இரவு 
13/10/2012 09:37:04 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 71 71 85 29.99 வெயில் 
09/10/2012 06:48:11 மாலை 31 26 34 87.8 78.8 93.2 58 49 83 29.94 நட்சத்திர இரவு 
08/10/2012 08:41:21 மாலை 28 26 33 82.4 78.8 91.4 71 58 86 29.94 சிறுதூறல் 
08/10/2012 08:40:49 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 69 69 71 30 வெயில் 
07/10/2012 07:41:59 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 67 53 74 30 நட்சத்திர இரவு 
07/10/2012 07:49:06 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 74 74 78 30.06 வெயில் 
06/10/2012 09:15:45 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 71 60 78 30.06 நட்சத்திர இரவு 
06/10/2012 08:38:46 காலை 30 27 30 86 80.6 86 70 70 78 30.06 வெயில் 
05/10/2012 07:03:53 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 68 60 81 29.94 நட்சத்திர இரவு 
04/10/2012 07:52:31 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 67 54 79 29.94 மேகமூட்டம் 
03/10/2012 08:05:54 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 69 58 81 29.94 நட்சத்திர இரவு 
02/10/2012 07:21:14 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 72 58 77 29.95 நட்சத்திர இரவு 
01/10/2012 07:12:25 மாலை 29 29 31 84.2 84.2 87.8 70 63 85 29.89 நட்சத்திர இரவு 
01/10/2012 10:29:06 காலை 30 26 30 86 78.8 86 72 72 79 29.95 வெயில் 
30/09/2012 08:40:13 மாலை 29 26 31 84.2 78.8 87.8 73 63 73 29.95 மேகமூட்டம் 
30/09/2012 09:08:08 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 80 73 83 29.95 மேகமூட்டம் 
29/09/2012 08:24:05 மாலை 28 25 32 82.4 77 89.6 76 58 90 29.95 மேகமூட்டம் 
29/09/2012 08:46:16 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 81 80 90 30.01 மேகமூட்டம் 
28/09/2012 07:37:42 மாலை 29 25 33 84.2 77 91.4 72 57 90 29.95 மேகமூட்டம் 
28/09/2012 09:54:39 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 70 70 90 30.01 கனத்த மழை 
27/09/2012 06:38:46 மாலை 26 24 33 78.8 75.2 91.4 72 56 78 30.01 கனத்த மழை 
27/09/2012 09:27:33 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 75 71 78 30.07 மழை 
26/09/2012 09:03:35 காலை 30 27 30 86 80.6 86 70 70 78 30.01 வெயில் 
25/09/2012 09:35:04 காலை 30 26 30 86 78.8 86 66 66 79 29.96 வெயில் 
24/09/2012 09:01:48 காலை 30 26 30 86 78.8 86 72 72 85 30.02 வெயில் 
23/09/2012 08:55:19 மாலை 29 27 32 84.2 80.6 89.6 75 65 86 29.96 மழை 
23/09/2012 11:41:35 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 65 65 75 30.02 வெயில் 
22/09/2012 09:01:55 காலை 30 27 30 86 80.6 86 71 70 88 30.08 வெயில் 
21/09/2012 07:14:04 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 70 65 79 29.9 நட்சத்திர இரவு 
21/09/2012 10:26:22 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 67 67 79 30.02 வெயில் 
20/09/2012 07:17:14 மாலை 30 27 32 86 80.6 89.6 71 66 83 29.96 மேகமூட்டம் 
20/09/2012 09:36:07 காலை 30 27 30 86 80.6 86 79 72 83 29.96 கனத்த மழை 
19/09/2012 06:57:52 மாலை 30 30 33 86 86 91.4 66 60 86 29.9 நட்சத்திர இரவு 
18/09/2012 07:55:05 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 64 45 76 29.96 நட்சத்திர இரவு 
18/09/2012 08:43:29 காலை 30 27 30 86 80.6 86 64 64 76 30.02 வெயில் 
17/09/2012 06:45:28 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 64 46 85 29.91 நட்சத்திர இரவு 
16/09/2012 08:46:28 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 70 50 89 29.96 மேகமூட்டம் 
16/09/2012 09:40:42 காலை 30 26 30 86 78.8 86 60 60 89 30.03 வெயில் 
15/09/2012 09:18:09 மாலை 26 26 33 78.8 78.8 91.4 75 58 89 29.96 கனத்த மழை 
14/09/2012 07:14:45 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 67 53 75 29.91 நட்சத்திர இரவு 
14/09/2012 10:05:41 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 61 61 75 30.08 வெயில் 
13/09/2012 11:26:02 காலை 32 27 33 89.6 80.6 91.4 57 54 86 30.03 வெயில் 
12/09/2012 06:56:32 மாலை 30 28 33 86 82.4 91.4 66 53 73 29.97 மேகமூட்டம் 
11/09/2012 07:07:16 மாலை 30 26 30 86 78.8 86 73 65 73 29.97 நட்சத்திர இரவு 
10/09/2012 07:10:22 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 75 64 89 29.97 மேகமூட்டம் 
09/09/2012 08:50:55 மாலை 26 25 32 78.8 77 89.6 81 63 88 30.03 கனத்த மழை 
09/09/2012 10:12:54 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 74 74 88 30.03 வெயில் 
08/09/2012 09:22:12 மாலை 28 26 30 82.4 78.8 86 79 71 89 30.03 மேகமூட்டம் 
08/09/2012 11:00:54 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 76 76 89 29.97 மழை 
07/09/2012 11:52:24 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 52 52 76 29.97 வெயில் 
06/09/2012 06:51:21 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 65 59 75 29.92 நட்சத்திர இரவு 
06/09/2012 08:51:53 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 66 66 75 30.03 வெயில் 
05/09/2012 07:07:28 மாலை 31 27 33 87.8 80.6 91.4 35 54 68 29.92 மேகமூட்டம் 
04/09/2012 07:05:02 மாலை 31 27 33 87.8 80.6 91.4 54 53 80 29.92 மேகமூட்டம் 
04/09/2012 07:55:16 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 73 73 80 29.92 வெயில் 
03/09/2012 08:44:29 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 69 57 85 29.85 மேகமூட்டம் 
02/09/2012 08:52:27 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 73 55 86 29.92 மேகமூட்டம் 
02/09/2012 09:33:16 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 61 60 86 29.97 வெயில் 
01/09/2012 08:14:36 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 74 59 86 29.91 சிறுதூறல் 
31/08/2012 06:24:51 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 66 57 81 29.85 மழை 
30/08/2012 06:58:52 மாலை 29 26 31 84.2 78.8 87.8 75 64 84 29.91 சிறுதூறல் 
30/08/2012 09:35:14 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 73 73 84 29.97 சிறுதூறல் 
29/08/2012 06:39:37 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 65 50 75 29.91 மேகமூட்டம் 
28/08/2012 07:24:48 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 65 50 72 29.97 மேகமூட்டம் 
28/08/2012 11:35:50 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 54 54 72 29.97 வெயில் 
27/08/2012 07:01:51 மாலை 29 28 34 84.2 82.4 93.2 67 46 67 29.92 மழை 
26/08/2012 09:37:32 மாலை 30 26 30 86 78.8 86 68 63 72 29.97 நட்சத்திர இரவு 
26/08/2012 09:04:08 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 67 63 72 30.03 வெயில் 
25/08/2012 07:36:36 மாலை 29 27 34 84.2 80.6 93.2 62 51 70 29.97 நட்சத்திர இரவு 
25/08/2012 10:37:51 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 56 56 72 29.97 வெயில் 
24/08/2012 07:10:08 மாலை 30 27 30 86 80.6 86 62 60 62 29.97 நட்சத்திர இரவு 
24/08/2012 08:29:27 காலை 30 27 30 86 80.6 86 70 70 76 29.97 வெயில் 
22/08/2012 08:10:54 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 64 50 72 29.92 நட்சத்திர இரவு 
21/08/2012 06:40:33 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 62 42 78 29.92 நட்சத்திர இரவு 
20/08/2012 07:03:42 மாலை 30 28 33 86 82.4 91.4 61 57 78 29.86 நட்சத்திர இரவு 
19/08/2012 09:28:16 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 64 38 64 29.92 நட்சத்திர இரவு 
18/08/2012 09:11:20 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 66 42 68 29.92 மேகமூட்டம் 
17/08/2012 07:31:26 மாலை 30 25 33 86 77 91.4 67 52 78 29.92 மேகமூட்டம் 
16/08/2012 07:41:58 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 69 51 90 29.92 மேகமூட்டம் 
16/08/2012 10:27:45 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 63 63 90 29.97 மேகமூட்டம் 
15/08/2012 07:54:11 மாலை 26 26 32 78.8 78.8 89.6 75 62 86 29.97 மழை 
15/08/2012 09:56:10 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 84 72 86 29.97 மேகமூட்டம் 
14/08/2012 10:00:37 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 63 63 74 29.97 வெயில் 
13/08/2012 09:15:22 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 63 63 76 30.03 வெயில் 
12/08/2012 10:01:41 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 71 59 80 29.97 நட்சத்திர இரவு 
12/08/2012 08:51:36 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 71 69 77 29.97 மேகமூட்டம் 
11/08/2012 09:11:34 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 69 54 83 29.97 மேகமூட்டம் 
10/08/2012 07:30:50 மாலை 29 27 32 84.2 80.6 89.6 71 55 80 29.92 நட்சத்திர இரவு 
10/08/2012 09:45:40 காலை 30 27 30 86 80.6 86 60 60 80 29.97 வெயில் 
09/08/2012 10:48:12 காலை 30 26 30 86 78.8 86 69 69 85 29.97 மேகமூட்டம் 
07/08/2012 07:17:45 மாலை 30 30 33 86 86 91.4 66 56 70 29.98 மேகமூட்டம் 
06/08/2012 07:40:58 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 65 45 70 29.92 மேகமூட்டம் 
06/08/2012 09:43:50 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 51 51 70 29.98 வெயில் 
05/08/2012 11:23:58 காலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 45 45 65 29.98 வெயில் 
04/08/2012 09:47:54 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 60 52 72 29.99 நட்சத்திர இரவு 
03/08/2012 07:06:56 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 62 44 71 29.86 மேகமூட்டம் 
03/08/2012 09:38:22 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 53 53 71 29.98 வெயில் 
02/08/2012 09:58:42 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 45 45 64 30.04 வெயில் 
01/08/2012 07:26:29 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 62 40 62 29.99 நட்சத்திர இரவு 
31/07/2012 07:07:02 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 63 47 78 29.92 மேகமூட்டம் 
31/07/2012 10:32:10 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 50 50 78 30.04 வெயில் 
30/07/2012 06:52:22 மாலை 31 30 35 87.8 86 95 63 42 63 29.93 நட்சத்திர இரவு 
29/07/2012 09:05:46 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 55 48 74 29.99 நட்சத்திர இரவு 
29/07/2012 09:44:18 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 55 55 74 29.99 வெயில் 
28/07/2012 07:18:52 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 63 48 76 29.93 நட்சத்திர இரவு 
27/07/2012 07:23:04 மாலை 31 30 35 87.8 86 95 63 49 63 29.87 நட்சத்திர இரவு 
27/07/2012 09:43:10 காலை 32 30 33 89.6 86 91.4 53 53 62 29.93 வெயில் 
26/07/2012 07:24:40 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 61 44 66 29.87 நட்சத்திர இரவு 
26/07/2012 08:48:04 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 57 57 66 29.99 வெயில் 
25/07/2012 07:22:51 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 64 45 74 29.87 மேகமூட்டம் 
24/07/2012 07:59:06 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 62 46 77 29.87 நட்சத்திர இரவு 
23/07/2012 07:23:22 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 62 42 75 29.87 நட்சத்திர இரவு 
22/07/2012 09:59:57 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 64 40 77 29.87 நட்சத்திர இரவு 
21/07/2012 06:36:38 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 63 45 80 29.93 மேகமூட்டம் 
20/07/2012 07:31:21 மாலை 30 26 35 86 78.8 95 65 42 85 29.93 நட்சத்திர இரவு 
20/07/2012 10:27:02 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 57 56 85 29.93 வெயில் 
19/07/2012 09:34:23 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 61 60 84 29.99 வெயில் 
18/07/2012 08:01:01 காலை 29 28 29 84.2 82.4 84.2 72 70 72 29.99 வெயில் 
16/07/2012 09:57:49 காலை 29 26 30 84.2 78.8 86 74 63 81 29.99 வெயில் 
15/07/2012 03:15:14 மாலை 32 28 33 89.6 82.4 91.4 53 50 67 29.87 மழை 
14/07/2012 09:21:19 காலை 30 28 30 86 82.4 86 66 59 67 29.99 மேகமூட்டம் 
13/07/2012 07:34:42 மாலை 32 27 36 89.6 80.6 96.8 62 42 90 29.87 நட்சத்திர இரவு 
13/07/2012 11:52:14 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 58 55 90 29.93 மேகமூட்டம் 
12/07/2012 09:36:47 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 51 51 62 29.93 வெயில் 
11/07/2012 08:50:07 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 56 56 65 29.99 வெயில் 
10/07/2012 09:11:07 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 54 54 74 29.93 மேகமூட்டம் 
09/07/2012 07:41:03 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 64 42 69 29.87 நட்சத்திர இரவு 
08/07/2012 09:18:48 மாலை 31 28 37 87.8 82.4 98.6 63 39 78 29.87 நட்சத்திர இரவு 
07/07/2012 09:46:38 மாலை 31 27 37 87.8 80.6 98.6 65 40 75 29.87 நட்சத்திர இரவு 
06/07/2012 07:31:40 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 63 40 77 29.81 நட்சத்திர இரவு 
05/07/2012 11:27:29 காலை 35 33 35 95 91.4 95 44 44 50 29.87 வெயில் 
04/07/2012 10:14:27 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 67 39 69 29.86 நட்சத்திர இரவு 
04/07/2012 07:56:11 காலை 27 27 31 80.6 80.6 87.8 60 50 61 29.87 வெயில் 
03/07/2012 06:53:45 மாலை 31 28 32 87.8 82.4 89.6 62 49 62 29.8 மேகமூட்டம் 
03/07/2012 09:17:07 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 53 49 61 29.86 வெயில் 
02/07/2012 07:47:05 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 55 49 69 29.8 மேகமூட்டம் 
01/07/2012 09:50:00 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 64 49 65 2986 நட்சத்திர இரவு 
30/06/2012 08:05:51 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 61 37 73 29.85 நட்சத்திர இரவு 
30/06/2012 11:34:22 காலை 35 28 35 95 82.4 95 40 40 73 29.85 வெயில் 
29/06/2012 07:47:58 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 53 45 78 29.92 நட்சத்திர இரவு 
29/06/2012 10:16:45 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 53 53 78 29.97 வெயில் 
28/06/2012 08:51:17 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 62 62 81 29.97 வெயில் 
27/06/2012 07:15:03 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 66 48 79 29.97 நட்சத்திர இரவு 
27/06/2012 11:07:46 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 50 48 79 29.97 வெயில் 
26/06/2012 07:23:02 மாலை 30 28 35 86 82.4 95 69 45 69 29.97 வெயில் 
26/06/2012 11:03:03 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 50 47 50 29.97 வெயில் 
25/06/2012 07:16:57 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 63 46 77 29.97 நட்சத்திர இரவு 
25/06/2012 09:21:52 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 56 56 77 29.97 வெயில் 
24/06/2012 07:55:31 மாலை 30 28 35 86 82.4 95 64 41 77 29.92 நட்சத்திர இரவு 
24/06/2012 11:36:17 காலை 35 28 35 95 82.4 95 45 45 77 29.85 வெயில் 
23/06/2012 09:31:03 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 64 44 74 29.85 நட்சத்திர இரவு 
23/06/2012 11:35:11 காலை 35 27 35 95 80.6 95 44 44 74 29.92 வெயில் 
22/06/2012 07:29:52 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 63 44 72 29.92 நட்சத்திர இரவு 
21/06/2012 07:30:40 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 66 46 68 29.92 வெயில் 
21/06/2012 10:29:55 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 51 51 64 29.97 வெயில் 
20/06/2012 10:39:42 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 50 50 57 29.97 வெயில் 
19/06/2012 10:37:00 காலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 47 47 64 29.97 வெயில் 
18/06/2012 07:09:31 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 56 45 75 29.97 மேகமூட்டம் 
18/06/2012 10:19:11 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 66 66 75 29.97 மழை 
17/06/2012 07:56:47 மாலை 28 28 33 82.4 82.4 91.4 70 50 73 29.97 மழை 
17/06/2012 11:28:38 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 54 54 73 29.92 வெயில் 
16/06/2012 08:24:59 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 59 49 61 29.92 சிறுதூறல் 
16/06/2012 10:37:40 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 49 49 61 29.92 வெயில் 
15/06/2012 09:26:26 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 59 58 75 29.97 வெயில் 
14/06/2012 10:30:52 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 56 56 77 29.97 வெயில் 
13/06/2012 06:27:12 மாலை 31 26 34 87.8 78.8 93.2 64 46 69 29.85 நட்சத்திர இரவு 
13/06/2012 09:58:22 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 52 52 69 29.91 வெயில் 
12/06/2012 10:33:35 காலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 50 50 78 29.91 வெயில் 
11/06/2012 07:11:05 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 63 58 73 29.85 மேகமூட்டம் 
11/06/2012 08:36:45 காலை 30 28 31 86 82.4 87.8 60 58 73 29.91 வெயில் 
10/06/2012 11:27:10 மாலை 33 30 33 91.4 86 91.4 48 48 54 29.91 வெயில் 
10/06/2012 09:25:05 மாலை 31 30 36 87.8 86 96.8 62 37 62 29.85 நட்சத்திர இரவு 
10/06/2012 09:50:06 காலை 33 30 33 91.4 86 91.4 48 48 54 29.91 வெயில் 
09/06/2012 08:10:56 மாலை 32 29 37 89.6 84.2 98.6 63 37 63 29.85 நட்சத்திர இரவு 
09/06/2012 08:55:07 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 55 52 59 29.91 வெயில் 
08/06/2012 07:25:20 மாலை 33 28 36 91.4 82.4 96.8 57 37 66 29.91 மேகமூட்டம் 
08/06/2012 09:36:02 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 55 55 66 29.91 வெயில் 
07/06/2012 06:43:26 மாலை 32 27 35 89.6 80.6 95 54 47 85 29.79 மேகமூட்டம் 
06/06/2012 10:10:28 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 57 56 76 29.9 வெயில் 
05/06/2012 09:54:35 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 51 51 83 29.9 வெயில் 
04/06/2012 07:15:52 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 64 46 81 29.84 நட்சத்திர இரவு 
03/06/2012 10:03:03 மாலை 30 29 33 86 84.2 91.4 70 42 81 29.83 நட்சத்திர இரவு 
03/06/2012 09:14:49 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 59 59 81 29.84 வெயில் 
02/06/2012 09:20:51 மாலை 31 28 37 87.8 82.4 98.6 69 40 84 29.84 நட்சத்திர இரவு 
02/06/2012 09:51:36 காலை 34 28 34 93.2 82.4 93.2 54 54 84 29.84 வெயில் 
01/06/2012 08:02:26 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 57 57 80 29.83 வெயில் 
31/05/2012 08:07:57 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 70 51 81 29.83 நட்சத்திர இரவு 
30/05/2012 11:43:01 காலை 36 28 36 96.8 82.4 96.8 49 49 81 29.83 வெயில் 
29/05/2012 06:31:58 மாலை 32 28 37 89.6 82.4 98.6 64 44 83 29.83 நட்சத்திர இரவு 
29/05/2012 09:31:48 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 59 59 82 29.83 வெயில் 
28/05/2012 10:43:07 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 59 59 77 29.89 வெயில் 
26/05/2012 10:07:08 மாலை 31 30 36 87.8 86 96.8 70 67 78 29.98 மேகமூட்டம் 
26/05/2012 11:31:11 காலை 34 31 34 93.2 87.8 93.2 54 54 60 29.88 வெயில் 
25/05/2012 08:10:54 காலை 31 29 31 87.8 84.2 87.8 63 63 75 29.88 வெயில் 
24/05/2012 07:41:07 மாலை 32 29 36 89.6 84.2 96.8 68 44 77 29.82 நட்சத்திர இரவு 
24/05/2012 12:41:11 மாலை 36 29 36 96.8 84.2 96.8 45 44 77 29.82 வெயில் 
23/05/2012 08:40:24 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 59 56 77 29.88 நட்சத்திர இரவு 
22/05/2012 06:30:30 மாலை 32 31 35 89.6 87.8 95 66 56 60 29.87 நட்சத்திர இரவு 
22/05/2012 10:24:47 காலை 33 31 33 91.4 87.8 91.4 56 56 60 29.93 வெயில் 
21/05/2012 07:59:42 மாலை 31 31 36 87.8 87.8 96.8 70 49 70 29.81 நட்சத்திர இரவு 
21/05/2012 09:37:27 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 63 63 70 29.81 வெயில் 
20/05/2012 08:56:45 மாலை 32 30 36 89.6 86 96.8 72 54 81 29.81 நட்சத்திர இரவு 
20/05/2012 10:36:20 காலை 34 30 34 93.2 86 93.2 63 63 81 29.87 வெயில் 
19/05/2012 08:15:44 மாலை 32 30 36 89.6 86 96.8 69 54 74 29.87 நட்சத்திர இரவு 
19/05/2012 10:46:52 காலை 34 30 35 93.2 86 95 62 62 74 29.87 வெயில் 
18/05/2012 05:57:19 மாலை 32 32 38 89.6 89.6 100.4 67 44 67 29.81 நட்சத்திர இரவு 
18/05/2012 08:50:12 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 65 65 81 29.87 வெயில் 
17/05/2012 07:36:04 மாலை 31 29 37 87.8 84.2 98.6 69 49 79 29.8 நட்சத்திர இரவு 
17/05/2012 08:51:37 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 69 69 78 29.87 வெயில் 
16/05/2012 10:54:48 காலை 35 28 35 95 82.4 95 54 54 78 29.86 வெயில் 
15/05/2012 07:21:04 மாலை 31 31 35 87.8 87.8 95 68 63 74 29.92 நட்சத்திர இரவு 
15/05/2012 08:55:43 காலை 32 31 32 89.6 87.8 89.6 73 73 74 29.92 வெயில் 
14/05/2012 07:07:28 மாலை 31 29 35 87.8 84.2 95 67 55 76 29.86 நட்சத்திர இரவு 
14/05/2012 10:01:36 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 66 66 76 29.92 வெயில் 
13/05/2012 09:25:51 மாலை 31 31 37 87.8 87.8 98.6 66 46 70 29.86 நட்சத்திர இரவு 
13/05/2012 07:27:27 காலை 29 28 30 84.2 82.4 86 77 69 79 29.92 வெயில் 
12/05/2012 09:37:50 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 67 60 82 29.92 மேகமூட்டம் 
12/05/2012 09:44:33 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 68 68 82 29.86 வெயில் 
11/05/2012 09:22:02 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 66 66 74 29.97 வெயில் 
10/05/2012 09:50:50 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 70 70 81 29.97 வெயில் 
09/05/2012 05:41:53 மாலை 32 27 34 89.6 80.6 93.2 66 63 71 29.86 மேகமூட்டம் 
09/05/2012 08:22:10 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 69 66 71 29.92 வெயில் 
08/05/2012 06:40:18 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 60 61 79 29.85 நட்சத்திர இரவு 
08/05/2012 09:11:58 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 69 69 79 29.92 வெயில் 
07/05/2012 07:31:20 மாலை 31 28 38 87.8 82.4 100.4 56 42 78 29.8 மேகமூட்டம் 
06/05/2012 09:19:35 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 67 44 71 29.85 மேகமூட்டம் 
06/05/2012 10:02:52 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 64 63 71 29.91 சிறுதூறல் 
05/05/2012 04:54:56 மாலை 32 28 34 89.6 82.4 93.2 66 64 77 29.79 மேகமூட்டம் 
05/05/2012 10:33:48 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 65 65 77 29.85 மேகமூட்டம் 
04/05/2012 06:26:32 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 68 63 76 29.79 மேகமூட்டம் 
04/05/2012 09:01:47 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 67 67 76 29.85 வெயில் 
03/05/2012 10:20:41 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 64 64 79 29.85 வெயில் 
02/05/2012 07:15:05 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 67 62 72 29.79 மேகமூட்டம் 
02/05/2012 08:55:23 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 69 68 72 29.9 வெயில் 
01/05/2012 09:02:56 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 68 68 79 29.9 மேகமூட்டம் 
30/04/2012 01:21:41 மாலை 33 28 34 91.4 82.4 93.2 64 64 82 29.78 மேகமூட்டம் 
29/04/2012 10:52:52 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 66 62 70 29.96 மேகமூட்டம் 
26/04/2012 12:28:00 மாலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 63 63 89 29.9 வெயில் 
25/04/2012 11:12:28 காலை 30 26 31 86 78.8 87.8 67 67 84 29.9 மழை 
24/04/2012 10:27:42 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 66 65 73 29.83 வெயில் 
23/04/2012 09:49:47 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 62 62 74 29.83 வெயில் 
22/04/2012 12:57:21 மாலை 35 29 36 95 84.2 96.8 47 46 78 29.77 வெயில் 
21/04/2012 08:39:34 காலை 31 29 31 87.8 84.2 87.8 71 66 73 29.88 வெயில் 
19/04/2012 07:29:25 மாலை 32 29 35 89.6 84.2 95 63 51 81 29.76 வெயில் 
19/04/2012 09:57:24 காலை 33 29 33 91.4 84.2 91.4 63 63 81 29.88 வெயில் 
18/04/2012 08:52:39 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 67 67 79 29.88 வெயில் 
17/04/2012 07:39:03 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 63 55 77 29.76 நட்சத்திர இரவு 
16/04/2012 07:55:53 மாலை 32 27 35 89.6 80.6 95 62 49 79 29.81 நட்சத்திர இரவு 
16/04/2012 09:19:33 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 67 67 79 29.93 வெயில் 
15/04/2012 09:06:55 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 63 62 82 29.93 வெயில் 
14/04/2012 09:44:08 மாலை 31 27 33 87.8 80.6 91.4 63 57 74 29.93 நட்சத்திர இரவு 
14/04/2012 09:16:47 காலை 30 27 30 86 80.6 86 69 64 74 29.93 மேகமூட்டம் 
13/04/2012 03:28:38 மாலை 33 27 34 91.4 80.6 93.2 56 56 78 29.76 மேகமூட்டம் 
12/04/2012 07:28:33 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 54 56 74 29.81 மேகமூட்டம் 
12/04/2012 10:56:54 காலை 33 28 33 91.4 82.4 91.4 61 61 74 29.87 வெயில் 
11/04/2012 04:32:23 மாலை 33 27 35 91.4 80.6 95 53 53 66 29.81 வெயில் 
11/04/2012 10:15:00 காலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 63 63 66 29.93 வெயில் 
10/04/2012 07:27:39 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 61 51 75 29.81 நட்சத்திர இரவு 
10/04/2012 08:33:47 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 70 63 75 29.99 வெயில் 
09/04/2012 05:53:35 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 55 53 76 29.81 மேகமூட்டம் 
09/04/2012 09:15:57 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 65 65 76 29.93 வெயில் 
08/04/2012 09:53:27 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 62 51 78 29.93 நட்சத்திர இரவு 
08/04/2012 10:05:36 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 56 65 78 29.93 வெயில் 
07/04/2012 08:44:14 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 70 67 77 29.92 வெயில் 
06/04/2012 07:19:48 மாலை 31 31 34 87.8 87.8 93.2 63 50 79 29.87 வெயில் 
06/04/2012 10:32:25 காலை 32 27 32 89.6 80.6 89.6 60 60 79 29.99 வெயில் 
05/04/2012 09:15:41 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 65 65 75 29.99 வெயில் 
04/04/2012 07:34:15 மாலை 31 26 34 87.8 78.8 93.2 63 53 76 29.92 நட்சத்திர இரவு 
04/04/2012 08:54:25 காலை 30 26 30 86 78.8 86 70 68 76 30 வெயில் 
03/04/2012 08:38:59 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 72 71 78 30.1 வெயில் 
02/04/2012 11:00:50 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 63 63 83 30.05 வெயில் 
31/03/2012 08:50:41 மாலை 29 27 33 84.2 80.6 91.4 67 56 85 29.93 நட்சத்திர இரவு 
31/03/2012 12:35:30 மாலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 64 64 85 29.99 வெயில் 
30/03/2012 06:39:23 மாலை 31 26 33 87.8 78.8 91.4 63 59 77 29.87 நட்சத்திர இரவு 
30/03/2012 10:29:24 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 61 61 77 29.99 வெயில் 
29/03/2012 08:32:35 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 75 75 81 30.05 வெயில் 
28/03/2012 06:34:26 மாலை 30 26 32 86 78.8 89.6 55 54 84 29.93 நட்சத்திர இரவு 
28/03/2012 09:10:08 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 76 76 84 30.05 வெயில் 
27/03/2012 07:21:46 மாலை 28 24 32 82.4 75.2 89.6 71 57 78 29.99 மேகமூட்டம் 
27/03/2012 09:52:34 காலை 30 24 30 86 75.2 86 69 67 78 30.05 வெயில் 
26/03/2012 07:28:22 மாலை 29 23 33 84.2 73.4 91.4 58 43 77 29.99 நட்சத்திர இரவு 
26/03/2012 07:51:00 காலை 25 23 26 77 73.4 78.8 73 63 75 29.94 வெயில் 
25/03/2012 09:07:54 மாலை 28 27 31 82.4 80.6 87.8 58 48 77 30 நட்சத்திர இரவு 
25/03/2012 10:24:27 காலை 30 23 30 86 73.4 86 64 64 74 29.99 வெயில் 
24/03/2012 10:35:18 மாலை 27 24 33 80.6 75.2 91.4 59 45 77 29.99 நட்சத்திர இரவு 
24/03/2012 08:57:02 மாலை 27 24 33 80.6 75.2 91.4 59 45 77 29.99 நட்சத்திர இரவு 
24/03/2012 10:05:07 காலை 30 24 30 86 75.2 86 60 60 77 30.06 வெயில் 
23/03/2012 10:48:37 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 64 64 82 30 வெயில் 
22/03/2012 06:49:44 மாலை 31 26 33 87.8 78.8 91.4 61 61 77 29.88 நட்சத்திர இரவு 
22/03/2012 10:11:28 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 61 61 77 30 வெயில் 
21/03/2012 07:15:15 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 62 55 75 29.88 மூடுபனி 
21/03/2012 08:48:30 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 73 72 75 30.03 வெயில் 
20/03/2012 06:41:31 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 57 52 79 29.88 நட்சத்திர இரவு 
20/03/2012 08:25:04 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 79 73 79 30 வெயில் 
19/03/2012 06:47:44 மாலை 29 25 32 84.2 77 89.6 64 58 81 29.88 நட்சத்திர இரவு 
18/03/2012 10:01:52 மாலை 27 27 33 80.6 80.6 91.4 69 66 79 30 நட்சத்திர இரவு 
18/03/2012 10:33:33 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 66 66 73 30.06 வெயில் 
17/03/2012 08:22:19 மாலை 29 25 33 84.2 77 91.4 65 68 79 29.92 வெயில் 
17/03/2012 09:21:58 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 75 71 79 30.06 வெயில் 
16/03/2012 07:55:36 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 64 81 94 29.94 வெயில் 
16/03/2012 10:35:29 காலை 30 26 30 86 78.8 86 70 70 81 30.06 வெயில் 
15/03/2012 08:31:44 மாலை 29 26 31 84.2 78.8 87.8 67 59 78 30 வெயில் 
15/03/2012 08:40:50 காலை 28 26 28 82.4 78.8 82.4 78 70 78 30.06 வெயில் 
14/03/2012 08:58:37 காலை 29 26 29 84.2 78.8 84.2 71 71 81 30.01 வெயில் 
13/03/2012 09:20:31 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 80 80 89 30.01 வெயில் 
12/03/2012 07:10:26 மாலை 27 26 28 80.6 78.8 82.4 75 70 81 29.94 சிறுதூறல் 
12/03/2012 08:15:53 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 75 72 75 29.89 வெயில் 
11/03/2012 01:06:00 மாலை 31 25 31 87.8 77 87.8 58 58 80 29.89 வெயில் 
10/03/2012 09:49:26 மாலை 28 26 33 82.4 78.8 91.4 67 56 81 29.89 நட்சத்திர இரவு 
10/03/2012 11:28:07 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 64 64 81 29.89 வெயில் 
09/03/2012 07:22:54 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 62 42 81 29.76 நட்சத்திர இரவு 
09/03/2012 09:11:25 காலை 29 27 29 84.2 80.6 84.2 68 68 81 29.88 வெயில் 
08/03/2012 07:50:28 மாலை 30 24 33 86 75.2 91.4 68 40 77 29.82 நட்சத்திர இரவு 
08/03/2012 12:21:39 மாலை 33 24 33 91.4 75.2 91.4 42 40 77 29.82 வெயில் 
07/03/2012 08:16:43 மாலை 28 24 32 82.4 75.2 89.6 64 37 81 29.76 மேகமூட்டம் 
07/03/2012 10:26:18 காலை 30 24 30 86 75.2 86 66 66 81 29.88 வெயில் 
06/03/2012 08:46:50 மாலை 29 25 33 84.2 77 91.4 67 44 84 29.82 நட்சத்திர இரவு 
06/03/2012 09:04:49 காலை 28 25 29 82.4 77 84.2 79 73 84 29.93 மேகமூட்டம் 
05/03/2012 08:20:33 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 69 60 82 29.94 நட்சத்திர இரவு 
05/03/2012 11:36:27 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 65 65 82 29.92 வெயில் 
04/03/2012 08:56:42 மாலை 28 26 30 82.4 78.8 86 70 69 79 29.87 நட்சத்திர இரவு 
04/03/2012 09:52:20 காலை 30 26 30 86 78.8 86 71 70 79 29.93 வெயில் 
03/03/2012 10:03:10 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 68 57 79 29.87 நட்சத்திர இரவு 
03/03/2012 09:22:59 காலை 30 26 30 86 78.8 86 70 70 73 29.87 வெயில் 
02/03/2012 07:45:01 மாலை 29 26 31 84.2 78.8 87.8 59 54 82 29.75 நட்சத்திர இரவு 
02/03/2012 10:13:38 காலை 30 26 30 86 78.8 86 72 70 79 29.91 வெயில் 
01/03/2012 06:07:43 மாலை 31 24 32 87.8 75.2 89.6 55 55 83 29.81 நட்சத்திர இரவு 
01/03/2012 09:57:35 காலை 30 27 31 86 80.6 87.8 66 66 83 29.93 வெயில் 
29/02/2012 09:45:57 காலை 29 25 29 84.2 77 84.2 74 74 84 29.87 வெயில் 
28/02/2012 06:15:23 மாலை 29 24 32 84.2 75.2 89.6 66 57 81 29.8 நட்சத்திர இரவு 
28/02/2012 07:26:15 காலை 24 24 25 75.2 75.2 77 80 68 80 29.92 வெயில் 
27/02/2012 08:20:44 மாலை 27 23 31 80.6 73.4 87.8 62 49 73 29.86 நட்சத்திர இரவு 
26/02/2012 09:26:38 மாலை 26 20 31 78.8 68 87.8 59 39 73 29.86 நட்சத்திர இரவு 
25/02/2012 07:28:13 மாலை 26 23 30 78.8 73.4 86 60 47 76 29.86 நட்சத்திர இரவு 
25/02/2012 10:31:37 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 66 66 76 29.92 வெயில் 
24/02/2012 10:27:58 காலை 28 21 28 82.4 69.8 82.4 69 69 76 29.92 வெயில் 
23/02/2012 07:53:46 மாலை 27 22 31 80.6 71.6 87.8 66 41 79 29.86 நட்சத்திர இரவு 
21/02/2012 10:02:39 காலை 26 22 26 78.8 71.6 78.8 81 73 85 29.92 வெயில் 
20/02/2012 09:21:54 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 78 75 85 29.97 வெயில் 
19/02/2012 09:18:52 மாலை 26 23 31 78.8 73.4 87.8 68 53 81 29.91 நட்சத்திர இரவு 
19/02/2012 10:04:20 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 71 71 81 30.03 வெயில் 
18/02/2012 09:42:24 மாலை 25 25 30 77 77 86 67 53 70 30.03 நட்சத்திர இரவு 
18/02/2012 12:54:14 மாலை 29 27 30 84.2 80.6 86 56 56 70 29.92 வெயில் 
17/02/2012 07:31:59 மாலை 27 24 31 80.6 75.2 87.8 66 56 83 29.92 நட்சத்திர இரவு 
17/02/2012 10:21:00 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 69 69 83 29.97 மேகமூட்டம் 
16/02/2012 08:01:05 மாலை 27 24 29 80.6 75.2 84.2 65 50 85 29.96 நட்சத்திர இரவு 
15/02/2012 07:41:09 மாலை 27 23 31 80.6 73.4 87.8 67 55 81 29.91 நட்சத்திர இரவு 
15/02/2012 09:48:10 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 72 72 81 30.03 வெயில் 
14/02/2012 07:26:31 மாலை 27 23 31 80.6 73.4 87.8 64 51 81 29.91 நட்சத்திர இரவு 
13/02/2012 08:08:05 மாலை 26 23 31 78.8 73.4 87.8 67 52 80 29.97 நட்சத்திர இரவு 
13/02/2012 10:31:37 காலை 28 23 28 82.4 73.4 82.4 68 68 80 30.03 வெயில் 
12/02/2012 08:37:16 மாலை 26 23 31 78.8 73.4 87.8 66 48 85 29.92 நட்சத்திர இரவு 
12/02/2012 10:18:34 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 72 72 85 30.03 மேகமூட்டம் 
11/02/2012 07:37:25 மாலை 27 24 31 80.6 75.2 87.8 68 57 88 29.92 மேகமூட்டம் 
10/02/2012 07:42:43 மாலை 27 24 30 80.6 75.2 86 71 60 88 29.92 நட்சத்திர இரவு 
10/02/2012 09:55:07 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 78 76 88 29.97 மேகமூட்டம் 
09/02/2012 08:08:40 மாலை 27 27 30 80.6 80.6 86 72 65 72 29.92 நட்சத்திர இரவு 
08/02/2012 07:26:26 மாலை 28 27 31 82.4 80.6 87.8 63 45 63 29.91 நட்சத்திர இரவு 
07/02/2012 08:54:48 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 84 82 89 29.97 வெயில் 
06/02/2012 08:35:42 மாலை 26 23 30 78.8 73.4 86 74 64 82 29.91 மேகமூட்டம் 
06/02/2012 09:10:08 காலை 25 23 25 77 73.4 77 80 74 82 30.03 வெயில் 
05/02/2012 12:52:33 மாலை 29 22 29 84.2 71.6 84.2 59 59 80 29.97 வெயில் 
04/02/2012 09:08:32 காலை 25 23 25 77 73.4 77 70 70 76 30.03 வெயில் 
03/02/2012 08:33:03 மாலை 26 22 30 78.8 71.6 86 64 47 80 29.97 நட்சத்திர இரவு 
03/02/2012 09:47:03 காலை 26 22 26 78.8 71.6 78.8 71 71 80 30.03 வெயில் 
02/02/2012 08:34:59 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 65 46 76 30.03 நட்சத்திர இரவு 
02/02/2012 10:11:35 காலை 26 22 26 78.8 71.6 78.8 69 69 76 30.03 வெயில் 
01/02/2012 09:24:55 காலை 25 21 25 77 69.8 77 79 79 86 29.98 வெயில் 
31/01/2012 10:05:06 காலை 25 23 25 77 73.4 77 81 72 82 30.04 சிறுதூறல் 
30/01/2012 08:06:34 மாலை 25 25 29 77 77 84.2 64 46 78 29.98 நட்சத்திர இரவு 
30/01/2012 07:33:51 காலை 21 21 23 69.8 69.8 73.4 78 71 78 29.99 வெயில் 
29/01/2012 11:42:17 காலை 28 21 28 82.4 69.8 82.4 60 60 81 29.92 வெயில் 
28/01/2012 12:18:43 மாலை 28 22 28 82.4 71.6 82.4 61 61 84 29.99 வெயில் 
27/01/2012 08:56:12 மாலை 25 21 29 77 69.8 84.2 72 59 81 30.04 வெயில் 
27/01/2012 08:06:35 காலை 23 21 23 73.4 69.8 73.4 81 73 81 30.04 வெயில் 
26/01/2012 11:02:04 காலை 26 20 26 78.8 68 78.8 64 64 74 29.99 வெயில் 
25/01/2012 08:26:41 மாலை 25 24 28 77 75.2 82.4 63 48 75 29.99 நட்சத்திர இரவு 
24/01/2012 08:50:31 காலை 23 20 23 73.4 68 73.4 71 71 75 30.05 வெயில் 
23/01/2012 08:28:00 மாலை 24 20 28 75.2 68 82.4 64 50 77 29.99 மூடுபனி 
23/01/2012 07:25:03 காலை 21 20 22 69.8 68 71.6 76 71 76 30.05 மூடுபனி 
22/01/2012 09:20:36 காலை 24 20 24 75.2 68 75.2 73 73 80 30.05 வெயில் 
21/01/2012 06:14:48 மாலை 26 20 28 78.8 68 82.4 58 50 83 29.94 மூடுபனி 
21/01/2012 10:09:27 காலை 25 20 25 77 68 77 72 72 83 29.99 வெயில் 
20/01/2012 07:15:10 மாலை 25 19 28 77 66.2 82.4 67 49 83 29.88 நட்சத்திர இரவு 
20/01/2012 09:31:36 காலை 24 19 24 75.2 66.2 75.2 77 73 83 29.99 வெயில் 
19/01/2012 08:34:31 மாலை 24 19 27 75.2 66.2 80.6 68 55 82 29.88 மேகமூட்டம் 
19/01/2012 08:22:44 காலை 21 19 21 69.8 66.2 69.8 80 79 82 29.94 மூடுபனி 
18/01/2012 08:22:32 மாலை 23 19 27 73.4 66.2 80.6 69 52 81 29.88 மூடுபனி 
18/01/2012 08:53:24 காலை 23 19 23 73.4 66.2 73.4 77 71 81 29.99 வெயில் 
17/01/2012 08:19:08 காலை 21 19 22 69.8 66.2 71.6 75 69 79 29.93 மூடுபனி 
16/01/2012 03:22:33 மாலை 27 25 28 80.6 77 82.4 51 50 61 29.82 மூடுபனி 
15/01/2012 01:31:39 மாலை 26 21 26 78.8 69.8 78.8 59 59 71 29.93 வெயில் 
13/01/2012 07:59:04 மாலை 26 26 28 78.8 78.8 82.4 70 60 88 29.99 மூடுபனி 
13/01/2012 08:47:45 காலை 25 23 25 77 73.4 77 84 83 88 30.06 வெயில் 
12/01/2012 08:18:01 மாலை 25 23 28 77 73.4 82.4 75 64 94 30 மூடுபனி 
12/01/2012 10:29:31 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 71 71 91 30.08 வெயில் 
11/01/2012 09:37:16 மாலை 24 22 29 75.2 71.6 84.2 85 62 88 30.06 மூடுபனி 
11/01/2012 09:59:41 காலை 26 22 27 78.8 71.6 80.6 78 78 88 29.97 வெயில் 
10/01/2012 08:25:26 மாலை 26 23 29 78.8 73.4 84.2 73 70 94 29.94 மூடுபனி 
10/01/2012 08:28:06 காலை 25 23 25 77 73.4 77 94 90 94 30 வெயில் 
09/01/2012 08:38:30 காலை 25 24 25 77 75.2 77 97 90 98 30 வெயில் 
07/01/2012 07:35:56 மாலை 26 26 28 78.8 78.8 82.4 69 65 69 30.07 நட்சத்திர இரவு 
06/01/2012 08:03:30 மாலை 26 24 30 78.8 75.2 86 73 65 92 30.07 வெயில் 
06/01/2012 10:36:15 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 80 80 92 30.13 வெயில் 
05/01/2012 09:21:59 காலை 27 26 27 80.6 78.8 80.6 87 87 93 30.08 வெயில் 
04/01/2012 07:46:54 காலை 25 25 25 77 77 77 96 88 97 30.02 மேகமூட்டம் 
03/01/2012 08:58:10 காலை 25 24 25 77 75.2 77 96 86 97 30.02 மேகமூட்டம் 
01/01/2012 09:14:02 மாலை 25 21 28 77 69.8 82.4 84 68 95 30.02 மூடுபனி 
Showing 499 items
Comments