2013 வருடம்

Showing 251 items
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °Cவெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
தேதி நேரம் (IST)வெப்பம் °Cகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Cஅதிகபட்ச வெப்பம் °Cவெப்பம் °Fகுறைந்தபட்ச வெப்பம் °Fஅதிகபட்ச வெப்பம் °Fஈரப்பதம் %குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் %அதிகபட்ச ஈரப்பதம் %காற்றழுத்தம் [inHg]கிராமத்தானின் பார்வை
01/12/2013 09:20:21 மாலை 26 23 27 78.8 73.4 80.6 95 85 98 30.06 (Mist) மூடுபனி 
27/11/2013 06:54:02 மாலை 30 24 30 86 75.2 86 69 52 96 29.89 (Sunny) வெயில் 
26/11/2013 07:25:18 மாலை 27 24 30 80.6 75.2 86 77 64 98 29.95 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
23/11/2013 09:53:40 மாலை 26 24 29 78.8 75.2 84.2 88 73 97 30.01 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
19/11/2013 08:20:35 மாலை 25 24 29 77 75.2 84.2 79 65 98 30.02 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
18/11/2013 07:41:51 மாலை 26 24 28 78.8 75.2 82.4 83 80 98 30.01 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
16/11/2013 09:23:25 மாலை 23 23 25 73.4 73.4 77 91 90 91 29.96 (Heavy Rain) கனத்த மழை 
09/11/2013 09:22:39 மாலை 25 24 29 77 75.2 84.2 74 67 83 30.02 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
03/11/2013 07:34:46 மாலை 27 27 29 80.6 80.6 84.2 85 76 85 30.03 (Light Drizzle) சிறுதூறல் 
30/09/2013 07:27:51 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 64 48 70 29.89 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
18/09/2013 09:15:29 மாலை 28 25 33 82.4 77 91.4 80 58 92 29.9 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
17/09/2013 06:46:20 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 76 63 84 29.83 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
16/09/2013 07:03:45 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 76 63 76 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
15/09/2013 08:21:15 மாலை 29 27 32 84.2 80.6 89.6 78 57 81 29.89 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
14/09/2013 08:50:45 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 76 64 92 29.95 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
13/09/2013 09:35:47 மாலை 27 26 33 80.6 78.8 91.4 81 60 93 29.95 (Heavy Rain) கனத்த மழை 
12/09/2013 11:27:12 மாலை 27 27 30 80.6 80.6 86 82 73 90 30.01 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
11/09/2013 09:51:07 மாலை 28 25 30 82.4 77 86 82 63 92 29.95 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
09/09/2013 10:18:32 மாலை 27 25 32 80.6 77 89.6 78 57 92 30.01 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
09/09/2013 00:01:39 காலை 25 25 26 77 77 78.8 87 84 87 30.01 (Rain w/ Lightning) இடியுடன் கூடிய கனமழை 
07/09/2013 09:45:15 மாலை 26 25 33 78.8 77 91.4 72 50 77 29.96 (Light Drizzle) சிறுதூறல் 
06/09/2013 10:25:10 மாலை 28 28 32 82.4 82.4 89.6 66 51 74 30.08 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
05/09/2013 11:21:32 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 68 49 74 30.02 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
04/09/2013 10:22:10 மாலை 29 27 33 84.2 80.6 91.4 69 56 74 30.08 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
03/09/2013 09:49:39 மாலை 29 29 32 84.2 84.2 89.6 66 62 68 30.08 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
02/09/2013 10:48:51 மாலை 30 29 30 86 84.2 86 70 66 70 30.08 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
01/09/2013 09:35:35 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 73 56 85 30.03 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
31/08/2013 09:52:39 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 68 57 90 30.03 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
30/08/2013 10:03:34 மாலை 29 27 33 84.2 80.6 91.4 73 62 86 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
29/08/2013 10:08:52 மாலை 29 28 33 84.2 82.4 91.4 80 57 80 30.03 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
28/08/2013 11:07:02 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 79 56 79 30.03 (Rain) மழை 
27/08/2013 11:19:04 மாலை 29 27 34 84.2 80.6 93.2 66 49 84 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
26/08/2013 10:06:00 மாலை 29 27 36 84.2 80.6 96.8 69 39 77 29.97 (Rain) மழை 
25/08/2013 10:10:09 மாலை 30 30 31 86 86 87.8 69 67 69 97.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
24/08/2013 11:08:54 மாலை 29 26 35 84.2 78.8 95 71 40 85 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
23/08/2013 10:17:32 மாலை 29 26 35 84.2 78.8 95 72 40 82 29.97 (Light Drizzle) சிறுதூறல் 
22/08/2013 08:31:12 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 67 38 81 29.91 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/08/2013 10:08:23 மாலை 29 26 34 84.2 78.8 93.2 77 49 81 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
20/08/2013 09:38:03 மாலை 29 26 34 84.2 78.8 93.2 69 49 90 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
19/08/2013 09:10:01 மாலை 29 26 31 84.2 78.8 87.8 78 60 85 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
16/08/2013 09:41:25 மாலை 25 25 30 77 77 86 80 72 80 29.97 (Heavy Rain) கனத்த மழை 
15/08/2013 08:52:45 மாலை 28 26 30 82.4 78.8 86 77 63 95 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
13/08/2013 10:27:35 மாலை 29 26 32 84.2 78.8 89.6 78 57 83 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
12/08/2013 09:32:53 மாலை 28 25 33 82.4 77 91.4 68 54 93 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
11/08/2013 09:07:24 மாலை 28 26 33 82.4 78.8 91.4 17 53 85 29.97 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
10/08/2013 10:38:51 மாலை 27 26 32 80.6 78.8 89.6 71 59 88 30.03 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
09/08/2013 10:51:24 மாலை 28 26 31 82.4 78.8 87.8 82 62 87 29.97 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
09/08/2013 07:02:29 காலை 26 26 26 78.8 78.8 78.8 86 81 86 29.97 (Light Drizzle) சிறுதூறல் 
06/08/2013 07:55:54 மாலை 29 26 33 84.2 78.8 91.4 74 46 90 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
01/08/2013 07:45:29 மாலை 32 28 36 89.6 82.4 96.8 48 37 63 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
30/07/2013 09:11:24 மாலை 31 28 36 87.8 82.4 96.8 65 35 67 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
29/07/2013 10:00:35 மாலை 30 28 37 86 82.4 98.6 66 39 69 29.97 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
28/07/2013 09:08:50 மாலை 31 27 36 87.8 80.6 96.8 64 39 76 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
27/07/2013 08:47:12 மாலை 29 27 35 84.2 80.6 95 73 42 73 29.97 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
26/07/2013 07:12:56 மாலை 30 28 33 86 82.4 91.4 68 46 68 29.86 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
25/07/2013 07:41:17 மாலை 31 31 31 87.8 87.8 87.8 66 66 66 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
25/07/2013 07:41:04 மாலை 31 31 31 87.8 87.8 87.8 66 66 66 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
23/07/2013 07:37:09 மாலை 31 30 33 87.8 86 91.4 55 64 75 29.86 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
22/07/2013 07:30:28 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 60 48 63 29.8 (Light Drizzle) சிறுதூறல் 
21/07/2013 09:11:48 மாலை 31 30 35 87.8 86 95 53 53 75 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
19/07/2013 07:19:38 மாலை 30 28 32 86 82.4 89.6 68 53 69 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
18/07/2013 06:52:57 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 63 45 73 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
18/07/2013 10:39:08 காலை 33 27 33 91.4 80.6 91.4 49 49 73 29.92 (Sunny) வெயில் 
17/07/2013 07:34:53 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 74 50 77 29.97 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
17/07/2013 10:38:23 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 55 55 77 29.97 (Sunny) வெயில் 
15/07/2013 07:26:05 மாலை 30 28 36 86 82.4 96.8 60 42 83 29.91 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
11/07/2013 06:34:05 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 66 52 58 29.79 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
10/07/2013 06:30:09 மாலை 29 27 32 84.2 80.6 89.6 70 65 71 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
08/07/2013 08:49:13 காலை 31 27 31 87.8 80.6 87.8 54 54 73 29.96 (Sunny) வெயில் 
06/07/2013 04:13:58 மாலை 33 27 37 91.4 80.6 98.6 55 37 69 29.79 (Sunny) வெயில் 
04/07/2013 10:12:06 மாலை 30 28 35 86 82.4 95 74 45 74 29.96 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
03/07/2013 07:30:33 மாலை 30 27 35 86 80.6 95 66 47 75 29.85 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
02/07/2013 06:37:34 மாலை 30 25 35 86 77 95 70 45 73 29.85 (Rain) மழை 
01/07/2013 09:54:27 காலை 31 28 32 87.8 82.4 89.6 54 54 80 29.96 (Sunny) வெயில் 
29/06/2013 09:06:51 மாலை 30 30 34 86 86 93.2 67 55 70 29.96 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
28/06/2013 07:37:10 மாலை 30 21 33 86 69.8 91.4 69 52 85 29.96 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
27/06/2013 07:24:14 மாலை 29 28 36 84.2 82.4 96.8 76 43 79 29.96 (Rain) மழை 
26/06/2013 06:26:30 மாலை 30 28 34 86 82.4 93.2 69 52 74 29.81 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
25/06/2013 06:10:01 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 65 39 65 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
24/06/2013 07:30:26 மாலை 32 28 34 89.6 82.4 93.2 52 45 62 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
23/06/2013 08:54:21 மாலை 32 30 35 89.6 86 95 45 42 78 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/06/2013 05:43:33 மாலை 32 29 35 89.6 84.2 95 64 46 67 29.78 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
19/06/2013 09:52:05 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 60 46 65 29.9 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
18/06/2013 06:28:45 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 63 49 65 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
17/06/2013 06:15:08 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 61 45 72 29.84 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
14/06/2013 06:41:18 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 66 42 66 29.78 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
13/06/2013 06:52:53 மாலை 31 29 33 87.8 84.2 91.4 58 46 58 29.78 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
12/06/2013 06:42:58 மாலை 32 29 34 89.6 84.2 93.2 45 42 58 29.71 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
11/06/2013 06:33:28 மாலை 33 29 36 91.4 84.2 96.8 42 42 61 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
10/06/2013 05:50:49 மாலை 32 27 35 89.6 80.6 95 63 47 75 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
09/06/2013 10:07:54 மாலை 30 26 34 86 78.8 93.2 81 47 82 29.84 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
07/06/2013 07:17:57 மாலை 30 29 34 86 84.2 93.2 69 53 82 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
06/06/2013 07:44:23 மாலை 29 29 35 84.2 84.2 95 74 46 83 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
05/06/2013 08:27:32 மாலை 31 29 36 87.8 84.2 96.8 66 29 73 29.88 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
04/06/2013 07:19:43 மாலை 31 30 34 87.8 86 93.2 63 52 63 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
03/06/2013 06:24:43 மாலை 31 29 32 87.8 84.2 89.6 59 56 76 29.81 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
02/06/2013 08:29:15 மாலை 31 27 35 87.8 80.6 95 48 42 78 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
01/06/2013 09:01:15 மாலை 29 28 30 84.2 82.4 86 79 50 79 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
31/05/2013 06:40:45 மாலை 30 28 33 86 82.4 91.4 72 63 78 29.81 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
30/05/2013 08:34:50 மாலை 28 28 34 82.4 82.4 93.2 74 51 84 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
28/05/2013 06:37:51 மாலை 32 29 36 89.6 84.2 96.8 67 43 81 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
26/05/2013 02:54:00 மாலை 35 28 37 95 82.4 98.6 48 36 66 29.8 (Sunny) வெயில் 
25/05/2013 07:36:33 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 71 64 71 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
24/05/2013 07:54:09 மாலை 31 29 35 87.8 84.2 95 73 57 78 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
23/05/2013 07:00:09 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 72 62 76 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
22/05/2013 07:20:35 மாலை 30 29 34 86 84.2 93.2 71 59 77 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/05/2013 07:08:03 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 70 59 73 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
20/05/2013 06:38:51 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 69 58 78 29.8 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
19/05/2013 09:31:11 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 65 61 80 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
18/05/2013 09:31:04 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 68 54 79 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
17/05/2013 06:38:26 மாலை 32 28 36 89.6 82.4 96.8 66 57 82 29.85 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
16/05/2013 06:08:41 மாலை 32 29 37 89.6 84.2 98.6 61 31 80 29.79 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
14/05/2013 07:24:16 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 76 47 77 29.73 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
14/05/2013 08:51:24 காலை 30 28 30 86 82.4 86 69 69 77 2978 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
13/05/2013 08:26:50 காலை 30 30 31 86 86 87.8 65 65 79 29.9 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
07/05/2013 06:30:02 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 69 61 85 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
06/05/2013 06:46:57 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 65 58 85 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
04/05/2013 08:30:07 மாலை 32 29 35 89.6 84.2 95 70 58 71 29.76 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
03/05/2013 06:52:35 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 68 51 83 29.69 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
01/05/2013 06:22:26 மாலை 32 25 38 89.6 77 100.4 59 52 80 29.75 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
30/04/2013 07:44:41 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 62 52 81 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
29/04/2013 07:16:06 மாலை 32 28 36 89.6 82.4 96.8 65 49 83 29.8 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
28/04/2013 08:36:29 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 65 51 82 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
27/04/2013 08:55:45 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 70 60 86 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
26/04/2013 07:14:30 மாலை 30 27 32 86 80.6 89.6 69 66 81 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
25/04/2013 07:07:37 மாலை 32 30 34 89.6 86 93.2 51 56 59 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
24/04/2013 09:30:14 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 70 69 80 30.03 (Sunny) வெயில் 
23/04/2013 06:55:07 மாலை 32 32 35 89.6 89.6 95 62 58 62 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
22/04/2013 06:45:19 மாலை 32 29 35 89.6 84.2 95 57 52 57 29.96 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/04/2013 09:17:19 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 63 54 71 29.86 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/04/2013 09:51:56 காலை 32 29 32 89.6 84.2 89.6 62 62 71 29.92 (Sunny) வெயில் 
20/04/2013 07:48:19 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 64 57 89 29.8 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
20/04/2013 08:06:58 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 72 66 77 29.91 (Sunny) வெயில் 
19/04/2013 06:58:42 மாலை 32 28 35 89.6 82.4 95 60 51 84 29.79 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
19/04/2013 09:24:30 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 72 72 84 29.85 (Sunny) வெயில் 
18/04/2013 06:46:28 மாலை 32 29 33 89.6 84.2 91.4 62 56 83 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
17/04/2013 10:11:50 காலை 34 29 34 93.2 84.2 93.2 65 65 79 29.85 (Heavy Sun) கடும் வெயில் 
15/04/2013 09:16:53 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 69 59 83 29.84 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
15/04/2013 09:05:04 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 72 68 83 29.96 (Sunny) வெயில் 
14/04/2013 09:05:34 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 64 58 77 29.9 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
14/04/2013 09:22:23 காலை 32 28 32 89.6 82.4 89.6 64 64 77 29.97 (Sunny) வெயில் 
13/04/2013 02:29:15 மாலை 34 27 35 93.2 80.6 95 51 51 79 29.84 (Heavy Sun) கடும் வெயில் 
12/04/2013 07:11:24 மாலை 32 28 34 89.6 82.4 93.2 58 54 78 29.84 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
12/04/2013 09:18:33 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 70 70 78 29.96 (Heavy Sun) கடும் வெயில் 
10/04/2013 06:30:36 மாலை 31 26 34 87.8 78.8 93.2 62 50 81 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
09/04/2013 05:52:24 மாலை 32 28 34 89.6 82.4 93.2 60 55 84 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
08/04/2013 07:15:22 மாலை 31 28 34 87.8 82.4 93.2 64 61 86 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
07/04/2013 08:11:34 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 69 55 81 2977 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
06/04/2013 08:24:38 மாலை 31 28 33 87.8 82.4 91.4 69 66 89 29.77 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
05/04/2013 07:30:15 மாலை 31 28 35 87.8 82.4 95 63 49 83 29.83 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
05/04/2013 08:34:32 காலை 31 28 31 87.8 82.4 87.8 71 71 83 29.88 (Sunny) வெயில் 
04/04/2013 09:46:12 காலை 31 26 31 87.8 78.8 87.8 70 70 84 29.94 (Sunny) வெயில் 
03/04/2013 07:48:03 மாலை 31 29 33 87.8 84.2 91.4 68 53 82 29.88 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
03/04/2013 08:14:56 காலை 29 28 30 84.2 82.4 86 79 71 80 29.94 (Sunny) வெயில் 
02/04/2013 07:33:34 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 67 54 79 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
01/04/2013 07:20:56 மாலை 31 29 34 87.8 84.2 93.2 61 52 82 29.82 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
30/03/2013 08:17:24 மாலை 30 27 34 86 80.6 93.2 67 59 83 29.81 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
29/03/2013 07:27:37 மாலை 31 27 34 87.8 80.6 93.2 67 59 86 29.81 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
28/03/2013 06:58:04 மாலை 31 26 33 87.8 78.8 91.4 66 60 86 29.81 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
28/03/2013 08:26:10 காலை 28 26 29 82.4 78.8 84.2 85 79 86 29.97 (Sunny) வெயில் 
27/03/2013 07:27:39 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 63 56 84 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
27/03/2013 09:50:26 காலை 32 26 32 89.6 78.8 89.6 69 69 81 29.87 (Sunny) வெயில் 
26/03/2013 07:44:07 மாலை 30 27 33 86 80.6 91.4 64 56 82 29.87 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
25/03/2013 07:24:11 மாலை 30 26 33 86 78.8 91.4 65 52 84 29.87 (Heavy Sun) கடும் வெயில் 
25/03/2013 09:34:03 காலை 30 26 30 86 78.8 86 69 69 84 29.93 (Sunny) வெயில் 
23/03/2013 09:25:00 மாலை 28 25 32 82.4 77 89.6 62 36 83 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
23/03/2013 11:11:38 காலை 30 25 30 86 77 86 60 60 83 29.92 (Sunny) வெயில் 
22/03/2013 07:33:21 மாலை 29 23 32 84.2 73.4 89.6 63 55 85 29.8 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
21/03/2013 07:41:59 மாலை 27 24 32 80.6 75.2 89.6 64 44 89 29.86 (Mist) மூடுபனி 
20/03/2013 07:02:57 மாலை 29 29 32 84.2 84.2 89.6 66 56 86 29.86 (Mist) மூடுபனி 
20/03/2013 10:13:15 காலை 29 24 29 84.2 75.2 84.2 76 76 87 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
16/03/2013 07:21:35 மாலை 29 24 32 84.2 75.2 89.6 61 46 88 29.92 (Mist) மூடுபனி 
16/03/2013 10:27:03 காலை 29 24 29 84.2 75.2 84.2 74 74 88 30.03 (Sunny) வெயில் 
15/03/2013 09:18:06 காலை 28 25 28 82.4 77 82.4 84 86 88 30.03 (Sunny) வெயில் 
14/03/2013 06:35:36 மாலை 29 23 32 84.2 73.4 89.6 58 42 85 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
12/03/2013 07:36:15 மாலை 28 24 31 82.4 75.2 87.8 67 57 88 29.92 (Mist) மூடுபனி 
12/03/2013 08:53:23 காலை 26 24 26 78.8 75.2 78.8 85 85 88 29.92 (Sunny) வெயில் 
11/03/2013 08:01:14 மாலை 27 25 31 80.6 77 87.8 75 59 91 29.92 (Star Night) நட்சத்திர இரவு 
11/03/2013 08:53:40 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 89 89 81 29.97 (Sunny) வெயில் 
10/03/2013 08:38:19 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 76 55 93 29.92 (Cloudy) மேகமூட்டம் 
10/03/2013 09:36:37 காலை 26 25 27 78.8 77 80.6 93 85 93 29.92 (Sunny) வெயில் 
09/03/2013 08:01:50 மாலை 28 25 31 82.4 77 87.8 74 66 94 29.97 மூடுபனி 
08/03/2013 07:41:27 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 78 71 92 29.92 மேகமூட்டம் 
07/03/2013 07:20:34 மாலை 28 25 78 82.4 77 172.4 67 67 96 29.92 நட்சத்திர இரவு 
06/03/2013 09:43:18 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 88 85 95 29.97 கனத்த மழை 
05/03/2013 08:13:10 மாலை 27 25 28 80.6 77 82.4 81 71 90 29.92 மூடுபனி 
05/03/2013 11:13:27 காலை 25 25 27 77 77 80.6 87 71 89 29.97 கனத்த மழை 
04/03/2013 08:41:16 மாலை 28 24 31 82.4 75.2 87.8 66 57 73 29.92 மூடுபனி 
02/03/2013 08:18:49 மாலை 27 23 32 80.6 73.4 89.6 55 37 73 29.97 மூடுபனி 
28/02/2013 08:12:42 மாலை 27 27 30 80.6 80.6 86 50 39 50 29.97 நட்சத்திர இரவு 
27/02/2013 07:41:48 மாலை 28 22 32 82.4 71.6 89.6 48 36 75 29.97 மூடுபனி 
27/02/2013 08:49:46 காலை 25 22 25 77 71.6 77 74 69 75 29.98 வெயில் 
26/02/2013 08:07:20 மாலை 26 21 32 78.8 69.8 89.6 53 35 84 29.97 மூடுபனி 
25/02/2013 08:16:43 மாலை 21 26 31 69.8 78.8 87.8 59 44 82 29.97 மேகமூட்டம் 
23/02/2013 07:14:14 மாலை 27 23 31 80.6 73.4 87.8 67 48 81 29.98 மூடுபனி 
23/02/2013 10:15:01 காலை 28 23 28 82.4 73.4 82.4 67 67 81 30.04 வெயில் 
21/02/2013 09:37:03 மாலை 26 23 31 78.8 73.4 87.8 63 50 84 30.04 மூடுபனி 
20/02/2013 08:19:46 மாலை 27 27 31 80.6 80.6 87.8 65 47 65 29.92 மூடுபனி 
18/02/2013 09:27:12 மாலை 28 28 32 82.4 82.4 89.6 68 56 88 29.92 மூடுபனி 
17/02/2013 09:44:15 மாலை 28 26 32 82.4 78.8 89.6 72 59 77 29.87 மூடுபனி 
16/02/2013 08:49:40 மாலை 28 24 31 82.4 75.2 87.8 71 59 93 29.86 மூடுபனி 
15/02/2013 07:48:24 மாலை 27 24 30 80.6 75.2 86 72 64 95 29.86 மேகமூட்டம் 
14/02/2013 08:28:56 மாலை 25 24 26 77 75.2 78.8 87 73 87 29.86 மேகமூட்டம் 
14/02/2013 10:25:56 காலை 25 25 26 77 77 78.8 85 73 86 29.98 கனத்த மழை 
13/02/2013 08:27:38 மாலை 27 25 30 80.6 77 86 58 60 72 29.92 மேகமூட்டம் 
13/02/2013 09:39:11 காலை 27 25 27 80.6 77 80.6 71 61 72 29.92 வெயில் 
12/02/2013 08:38:02 மாலை 27 24 31 80.6 75.2 87.8 54 51 81 29.92 மூடுபனி 
11/02/2013 09:43:10 காலை 27 24 27 80.6 75.2 80.6 75 72 80 29.92 வெயில் 
10/02/2013 10:23:34 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 75 75 81 29.92 வெயில் 
09/02/2013 09:34:48 மாலை 26 24 31 78.8 75.2 87.8 69 57 88 29.92 மூடுபனி 
07/02/2013 10:57:49 காலை 28 23 28 82.4 73.4 82.4 71 71 90 29.98 வெயில் 
05/02/2013 06:09:49 மாலை 27 24 29 80.6 75.2 84.2 71 57 86 29.92 மூடுபனி 
04/02/2013 07:20:25 காலை 23 23 24 73.4 73.4 75.2 84 77 84 30.04 மூடுபனி 
02/02/2013 09:13:21 காலை 24 24 25 75.2 75.2 77 71 71 75 30.04 வெயில் 
31/01/2013 09:53:37 மாலை 24 21 29 75.2 69.8 84.2 66 57 84 29.99 மூடுபனி 
31/01/2013 10:12:34 காலை 26 21 26 78.8 69.8 78.8 71 71 84 29.99 வெயில் 
30/01/2013 08:24:42 மாலை 25 25 28 77 77 82.4 68 60 68 29.99 மூடுபனி 
29/01/2013 10:36:06 காலை 26 21 27 78.8 69.8 80.6 71 71 83 30.05 வெயில் 
28/01/2013 07:26:53 மாலை 26 21 29 78.8 69.8 84.2 65 56 85 29.99 மூடுபனி 
26/01/2013 06:04:45 மாலை 27 22 29 80.6 71.6 84.2 59 52 77 30 மூடுபனி 
26/01/2013 09:36:11 காலை 25 22 25 77 71.6 77 75 72 77 30.06 வெயில் 
23/01/2013 08:41:31 மாலை 26 22 29 78.8 71.6 84.2 66 59 79 30.06 மூடுபனி 
23/01/2013 10:32:24 காலை 27 22 27 80.6 71.6 80.6 59 59 79 30.06 வெயில் 
22/01/2013 07:41:01 மாலை 26 20 30 78.8 68 86 64 54 79 30.06 மூடுபனி 
22/01/2013 10:15:44 காலை 26 20 26 78.8 68 78.8 70 70 79 30.06 மூடுபனி 
21/01/2013 11:37:38 காலை 28 23 28 82.4 73.4 82.4 65 65 88 30.07 மேகமூட்டம் 
20/01/2013 09:35:21 மாலை 25 21 29 77 69.8 84.2 77 66 83 30.01 மூடுபனி 
19/01/2013 08:33:36 மாலை 25 21 29 77 69.8 84.2 68 57 82 30.01 மூடுபனி 
19/01/2013 10:52:20 காலை 27 21 27 80.6 69.8 80.6 71 71 82 30.08 மூடுபனி 
18/01/2013 08:24:46 மாலை 25 22 29 77 71.6 84.2 68 58 81 30.08 மூடுபனி 
17/01/2013 07:58:14 மாலை 22 22 29 71.6 71.6 84.2 67 54 85 30.08 மூடுபனி 
16/01/2013 08:20:46 காலை 23 21 23 73.4 69.8 73.4 85 78 85 30.08 மூடுபனி 
13/01/2013 09:27:09 காலை 25 21 25 77 69.8 77 76 76 81 30.08 மூடுபனி 
12/01/2013 08:12:34 மாலை 24 23 29 75.2 73.4 84.2 70 60 91 30.03 மூடுபனி 
12/01/2013 09:55:33 காலை 26 23 26 78.8 73.4 78.8 81 81 91 30.03 மூடுபனி 
11/01/2013 07:01:07 மாலை 26 23 28 78.8 73.4 82.4 70 64 96 29.97 மூடுபனி 
11/01/2013 10:02:56 காலை 25 23 25 77 73.4 77 96 85 96 30.03 மூடுபனி 
10/01/2013 07:56:58 மாலை 25 23 28 77 73.4 82.4 78 64 94 29.97 மூடுபனி 
10/01/2013 09:39:48 காலை 25 23 25 77 73.4 77 83 83 94 29.97 மூடுபனி 
09/01/2013 08:02:22 மாலை 25 23 26 77 73.4 78.8 87 84 97 29.97 மூடுபனி 
09/01/2013 08:35:06 காலை 24 23 25 75.2 73.4 77 95 91 95 30.03 கனத்த மழை 
08/01/2013 08:05:07 மாலை 25 23 26 77 73.4 78.8 85 81 87 29.92 மூடுபனி 
06/01/2013 09:15:38 காலை 26 25 26 78.8 77 78.8 86 86 91 29.97 மூடுபனி 
05/01/2013 11:36:52 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 75 75 90 29.97 வெயில் 
04/01/2013 08:38:26 மாலை 26 25 29 78.8 77 84.2 64 52 92 29.97 மூடுபனி 
04/01/2013 10:16:16 காலை 26 25 27 78.8 77 80.6 83 82 92 29.97 வெயில் 
03/01/2013 07:54:26 மாலை 27 23 30 80.6 73.4 86 75 62 89 29.97 மூடுபனி 
03/01/2013 09:09:56 காலை 25 23 25 77 73.4 77 89 80 89 30.03 மூடுபனி 
02/01/2013 07:38:40 மாலை 26 23 29 78.8 73.4 84.2 69 58 96 29.97 மேகமூட்டம் 
02/01/2013 09:53:16 காலை 27 23 27 80.6 73.4 80.6 76 76 87 30.03 வெயில் 
01/01/2013 10:39:20 காலை 28 24 28 82.4 75.2 82.4 81 81 93 29.98 மேகமூட்டம் 
Showing 251 items